Postul de director al SCM Gloria Buzău scos, din nou, la concurs

Gloria Buzău organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director al clubului din Crâng. Concursul se va desfăşura la sediul instituției și se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

Condiţii generale:

 • a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă, managementul organizaţiei;
 • au cel puţin 9 ani vechime în specialitatea studiilor şi cel puţin 5 ani vechime ȋn domeniul educaţiei fizice şi sportului, planificarea, coordonarea şi conducerea acestor activităţi ;
 • au cel puţin 1 an experienţă ȋn conducerea unui club sportiv.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 • a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului municipiului Buzău;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate la Cap. IV – lit.B;
 • d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Candidații ale căror dosare au fost aprobate vor susține pe 14 mai, la ora 09:00, proba scrisă, iar mai apoi interviul pe 20 mai, tot de la ora 09:00. Această din urmă probă va fi susținută de candidații care au trecut de etapa precedent, dacă au obţinut minimum 70 de puncte. Pentru proba – interviu punctajul este de maximum 100 de puncte, iar minim de 70 puncte. Rezultatele vor fi afișate pe 21 mai.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPTMai mult