Consiliul Județean Buzău – HOTĂRÂRE pentru aprobarea formei actualizate a fișei proiectului „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”, POR 2021-2027, precum și aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în implementarea proiectului

Consiliul Județean Buzău,

Având în vedere

 • referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.12194/27.08.2020;
 • raportul Direcţiei pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții și al Direcţiei de Dezvoltare Regională, înregistrat sub nr.12195/27.08.2020;
 • avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.139/2020 pentru aprobarea fișei proiectului „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021 – 2027 și a notei de justificare a impactului economic al proiectului;
 • prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM);
 • prevederile H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019;

 

În temeiul art. 173, alin.(1) lit. „b”, alin. (5) lit. „l” şi art. 182 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se aprobă forma actualizată a fișei proiectului “Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021 – 2027, prevăzută în anexa nr.1.

 

Art. 2. Se aprobă Acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, pentru promovarea și implementarea proiectului „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021 – 2027” în vederea implementării în comun a proiectului, prevăzut în anexa nr.2.

 

Art. 3. Se aprobă asumarea de către Judeţul Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău a contribuției de 2 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice.

 

Art. 4. Consiliul Județean Buzău își asumă responsabilitatea asigurării prin bugetele anuale ale județului Buzău a resurselor financiare necesare implementării (în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale) și sustenabilității proiectului.

 

Art. 5. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele și pentru beneficiarul proiectului-Unitatea Administrativ Teritorială-Județul Buzău.

 

Art. 6. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 7. Anexa nr. 1 a H.C.J Buzău nr. 139/2020 se înlocuiește cu Anexa nr.1 a prezentei hotărâri.

 

Art. 8. Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții, Direcția de Dezvoltare Regională și celelalte direcții din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău vor lua toate măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

Art. 9. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, precum şi publicarea pe site–ul Consiliului Județean.

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

PETRE–EMANOIL NEAGU

 

 

 

 

 

                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU

 

                MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 154

BUZĂU, 27 AUGUST 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

FIŞA DE PROIECT de investiție

 

1. Domeniul investiției: Infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură
2. Data depunerii la ADR: 05.08.2020
3. Instituţia/structura beneficiară
Parteneriatul dintre UAT Județul Buzău, UAT Comuna Vintilă Vodă, UAT Comuna Mînzălești, UAT Comuna Lopătari
4. Titlul Proiectului de investiție
“Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”[1]
5. Persoana de contact:
Nume: Băcanu Luminița

Telefon:0723556885

E-mail: lumy_bacanu@yahoo.com

 

6. Obiectivele proiectului de investiție
Obiectivul general: creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene.

 

Obiectiv specific: modernizarea unui tronson de 30,1 km de drum de interes regional cu conectivitate directă la TEN-T, în zona Vintilă Vodă – Mînzălești – Lopătari – Plaiul Nucului, judeţul Buzău.

Proiectul de investiții se înscrie în Obiectivul de Politică 3 ”O Europă conectată” – Obiectivul specific ”Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice,  inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

 

1.      Asigurarea conectivitatii la coridor TEN T (directa/ indirecta)

a)      Tipul conectivității la TEN-T rutier:

Drumul judeţean 203K (cu o lungime totală de 127,5 km) străbate Judeţul Buzău de la limita cu judeţul Brăila (localitatea Robeasca) – la sud până la DN 10 (localitatea Nehoiaşu), drum naţional care face legatura cu judetul Braşov –  la nord. Drumul judeţean 203K se intersectează cu  drumul național european DN2 (E85) în localitatea Mărăcineni, asigurând astfel acces direct la Coridorul de transport pan european 9.

Tronsonul de drum propus prin proiect asigură conectivitate directă la coridor TEN-T, fiind în prelungirea tronsoanelor cuprinse între: km 0+000 – 36+680, Robeasca – Vadu Pașii – DN2B (E85) și km 38+000 -75+000, Mărăcineni – Podul Muncii, tronsoane în curs de modernizare, finanțate în cadrul POR 2014-2020.

 

Anexăm la prezenta documentaţia privind coordonatele GIS (informaţie vectorială de tip .dwg în proiecţie Stereo70) pentru tronsonul de drum judeţean propus.

 

b)     Caracterul de unica legatura sau cea mai economica legatura a comunitatilor aflate pe traseul respectiv cu coridorul TEN-T

Tronsonul de drum judeţean 203K propus pentru modernizare între km 75+000 – 105+000, obiect al proiectului, reprezintă unica legatură a localităţilor de pe raza comunelor Lopătari, Mînzăleşti şi Vintilă Vodă cu DN 2/ E 85/Coridorul de transport pan european 9, cu care se intersectează în comuna Mărăcineni, Judeţul Buzău.

 

2.      Impactul proiectului în regiune:

Drumul judeţean 203K (cu o lungime totală de 127,5 km) străbate Judeţul Buzău de la limita cu judeţul Brăila (localitatea Robeasca) – la sud până la DN 10 (localitatea Nehoiaşu), drum naţional care face legatura cu judetul Braşov –  la nord.

Modernizarea acestui drum crează noi oportunităţi de dezvoltare pentru comunele Vintilă Vodă, Mânzălești, Lopătari, atât de ordin economic cât şi social. Astfel, având în vedere că acest drum este singura cale de acces a comunelor menţionate cu restul județului, al regiunii şi al ţării, se crează condiţii pentru: atragerea unui număr mai mare de investiţii în zonă, atragerea de venituri la bugetele locale, reducerea ratei şomajului ca urmare a creării de noi locuri de muncă, creşterea nivelului de trai al populaţiei.

Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie rutieră pentru populaţia din zonă şi de tranzit va conduce la creşterea economică şi prin dezvoltarea turismului în zonă, printr-un acces facil la obiectivele turistice din zonele străbătute de acest drum: Focul viu de la Terca-Lopătari, Muntele de sare de la Lopătari, Piatra Albă ”Grunjul” de la Mânzălești, Platoul Meledic, Lacul Mocearu, mănăstiri şi peşteri. Aceste elemente de atracţie turistică cu caracter de raritate reprezintă un punct forte pentru dezvoltarea zonei şi a judeţului, implicit a regiunii.

Tronsonul de drum Vintilă Vodă – Plaiul Nucului asigură accesul și spre ariile naturale protejate, situri de importanță comunitară Natura 2000, ROSCI0190 Penteleu, ROSCI0229 Siriu, ROSCI009 Bisoca.

7. Rezultate aşteptate ale proiectului de investiție
      Ca urmare a implementării proiectului propus, drumul judeţean va căpăta un nou profil, modernizat, ceea ce va asigura: reducerea timpului de deplasare, un coeficient de de confort sporit pentru traficul din zonă, un consum mai redus de combustibil si uzură mai mica etc.

Prin modernizarea tronsonului de drum judeţean propus prin proiect se va  realiza:

– creşterea mobilităţii persoanelor si a mărfurilor;

– implementarea cu succes a priorităţilor de dezvoltare ale zonei;

–  dezvoltarea locală şi regională prin combatererea izolării zonei.

 

 • RCR 55 – Utilizatori de drumuri nou construite, reconstruite sau modernizate

Trafic mediu zilnic anual (2015): 2.806 autovehicule (sector DJ 203K, Săpoca-Podu Muncii)

 

8. Indicatori de realizare imediată / rezultat care vor fi atinși în cadrul proiectului de investiție
–       RCO46 – 30,1 km de drum judeţean cu conectivitate directă la un coridor TEN-T, modernizaţi;

 

9. Justificarea proiectului de investiție
a)      Strategia/Strategiile/Alte studii în care se încadrează proiectul

Proiectul se încadrează în:

– MPGT – proiectul concordă cu măsura de ”asigurare a accesibilităţii sporite şi conectivităţii pentru toate regiunile Uniunii, luând în considerare cazul specific al insulelor, reţelelor izolate şi regiunilor slab populate, regiunilor îndepărtate şi ultraperiferice” şi va contribui la atingerea obiectivelor strategice ale MPGT de ”asigurare a accesului pentru populaţie şi pentru mediul de afaceri la reţeaua TEN-T de bază şi extinsă” şi de ”asigurare a unei reţele de transport rutier sigure şi operaţionale, care să contribuie la reducerea numărului de accidente rutiere, precum şi la reducerea timpilor de călătorie”;

– Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regionala 2014-2020  – proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului Priorităţii de dezvoltare 3 din cadrul SNDR 2014-2020, de ”creştere a gradului de accesibilitate a regiunilor prin îmbunătăţirea mobilităţii regionale şi asigurarea serviciilor esenţiale pentru o dezvoltare economică sustenabilă şi incluzivă”;

– Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Est 2014-2020 – proiectul contribuie la atingerea OS 2.1 al

Domeniului de interventie 1 ”Stimularea mobilităţii, accesibilităţii şi conectivităţii regionale prin investiţii în infrastructura de transport rutier”;

– Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Buzău actualizată şi Planul de Acţiuni 2014-2020 – proiectul contribuie direct la transpunerea în practică a strategiei judeţene de dezvoltare durabilă.

– strategiile locale de dezvoltare ale comunelor Vintilă Vodă, Mînzălești şi Lopătari – modernizarea tronsonului de drum județean care deservește cele 3 comune va facilita implementarea proiectelor asumate de autorităţile publice locale și operarea investițiilor ce vor fi astfel realizate.

 

b) Intervențiile proiectului de investiție au în vedere:

 

Proiectul de investitie contine tipul de intervenție

·         062 – Alte drumuri reconstruite sau modernizate (autostrazi, drumuri nationale, regionale si locale)

Tronsonul de drum propus prin proiect asigură conectivitate directă la coridor TEN-T, fiind în prelungirea tronsoanelor cuprinse între: km 0+000 – 36+680, Robeasca – Vadu Pașii – DN2B (E85) și km 38+000 -75+000, Mărăcineni – Podul Muncii, tronsoane în curs de modernizare, finanțate în cadrul POR 2014-2020

 

c)      Proiectul nu se afla pe lista de rezerva a POR 2014-2020
d)     Relevanța și fezabilitatea / sustenabilitatea proiectului

Asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T

Drumul judeţean 203K (cu o lungime totală de 127,5 km) străbate Judeţul Buzău de la limita cu judeţul Brăila (localitatea Robeasca) – la sud până la DN 10 (localitatea Nehoiaşu), drum naţional care face legatura cu judetul Braşov –  la nord. Drumul judeţean 203K se intersectează cu  drumul național european DN2 (E85) în localitatea Mărăcineni, asigurând astfel acces direct la Coridorul de transport pan european 9.

Tronsonul de drum propus prin proiect asigură conectivitate directă la coridor TEN-T, fiind în prelungirea tronsoanelor cuprinse între: km 0+000 – 36+680, Robeasca – Vadu Pașii – DN2 (E85) și km 38+000 -75+000, Mărăcineni – Podul Muncii, tronsoane în curs de modernizare, finanțate în cadrul POR 2014-2020.

Mobilitatea în interiorul județului/regiunii

Tronsonul de drum judeţean 203K propus pentru modernizare între km 75+000 – 105+000, obiect al proiectului, reprezintă unica legatură a localităţilor de pe raza comunelor Lopătari, Mînzăleşti şi Vintilă Vodă cu DN 2/ E 85/Coridorul de transport pan european 9, cu care se intersectează în comuna Mărăcineni, Judeţul Buzău.

Prin acest proiect se asigură o creștere a gradului de accesibilitate a localităților, accesul populației și fluidizarea traficului din ți spre localitățile situate pe traseul drumului modernizat către E85 prin interconectarea cu rețeaua TEN-T. De asemenea, se crează premisele unui acces mai bun al locuitorilor din zonă către municipiul Buzău, către zona Moldovei și către capitala țării.

Totodată, prin proiectul propus se va asigura modernizarea singurului drum județean care tranzitează cele 3 comune (Vintilă Vodă, Mînzălești şi Lopătari). Prin amenajarea intersecțiilor drumurilor locale respective cu DJ 203K, se asigură conectarea indirectă a acestora la rețeaua europeană TEN-T, fiind stimulată mobilitatea la nivel regional a populației celor 3 comune. Se vor asigura astfel premisele implementării în bune condiţii a proiectelor prevăzute în strategiile locale de dezvoltare ale celor 3 comune şi se va crea un efect sinergic asupra rezultatelor acestora.

Prin modernizarea tronsonului de drum judeţean propus prin proiect se va  realiza:

– creşterea mobilităţii persoanelor si a mărfurilor;

– implementarea cu succes a priorităţilor de dezvoltare ale zonei;

–  dezvoltarea locală şi regională prin combatererea izolării zonei

Prin modernizarea DJ 203K se vor ameliora condițiile de mediu prin reducerea noxelor eliminate în atmosferă, precum și prin diminuarea zgomotelor și vibrațiilor produse de circulația autovehiculelor.

 

 

Accesul la obiectivele economice și turistice din zonă

Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie rutieră pentru populaţia din zonă şi de tranzit va conduce la creşterea economică şi prin dezvoltarea turismului în zonă, printr-un acces facil la obiectivele turistice din zonele străbătute de acest drum: Focul viu de la Terca-Lopătari, Muntele de sare de la Lopătari, Piatra Albă ”Grunjul” de la Mânzălești, Platoul Meledic, Lacul Mocearu, mănăstiri şi peşteri. Aceste elemente de atracţie turistică cu caracter de raritate reprezintă un punct forte pentru dezvoltarea zonei şi a judeţului, implicit a regiunii.

Tronsonul de drum Vintilă Vodă – Plaiul Nucului asigură accesul și spre ariile naturale protejate, situri de importanță comunitară Natura 2000, ROSCI0190 Penteleu, ROSCI0229 Siriu, ROSCI009 Bisoca.

Siguranța rutieră

După modernizare drumul va corespunde din punct de vedere tehnic standardelor europene în vigoare privind siguranța rutieră, marcajele rutiere, indicatoarele de circulație, precum și amenajarea curbelor contribuind la siguranța și confortul în trafic al utilizatorilor.

Prin implementarea proiectului drumul va beneficia de un profil nou, modernizat care va contribui la sporirea considerabilă a capacității portante asigurând condiții de siguranță rutieră a celor care tranzitează acest drum pentru a accesa căile rutiere naționale și europene ce fac parte din rețeaua TEN-T.

 

e)      Caracterul integrat al ideii de proiect de investiție cu alte proiecte

Tronsonul de drum județean vizat de proiect se află în prelungirea tronsoanelor DJ 203K km 0+000 – 36+680 (Robeasca-Vadu Pașii-DN2 (E85)) și DJ 203K km 38+000 – 75+000 (Mărăcineni-Podu Muncii), tronsoane aflate în curs de modernizare, finanţate în cadrul POR 2014-2020.

Totodată, prin proiectul propus se va asigura modernizarea singurului drum județean care tranzitează cele 3 comune (Vintilă Vodă, Mînzălești şi Lopătari). Prin amenajarea intersecțiilor drumurilor locale respective cu DJ 203K, se asigură conectarea indirectă a acestora la rețeaua europeană TEN-T, fiind stimulată mobilitatea la nivel regional a populației celor 3 comune. Se vor asigura astfel premisele implementării în bune condiţii a proiectelor prevăzute în strategiile locale de dezvoltare ale celor 3 comune şi se va crea un efect sinergic asupra rezultatelor acestora.

 

10.  Buget eligibil estimat total al investiției:

 116.959.487,00 lei, inclusiv TVA

respectiv: 24.206.193,75 euro, inclusiv TVA (20.341.339,28 euro fără TVA)

Curs inforeuro 01 – 31.08.2020: 1 euro = 4,8318 lei

 

11. Documentații tehnico – economice și alte documentații pentru care se solicită finanțare din  POAT

1. Documentatie pentru Avizarea Lucrarilor de Interventii  – 145.800 lei

2. Documentatii suport si cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii , inclusiv audit rutier – 285.600 lei

3. Expertiza Tehnica si actualizare DALI – 92.820 lei

4. Proiect tehnic de execuţie, PTE+DE, PAC, POE – 1.388.243 lei

5. Documentatii avize, acorduri, autorizatii  – 11.900 lei

6. Studii de teren (topo, geo, hidrogeologice, mediu, arii protejate etc)  – 357.000  lei

7. Verificarea de calitate a documentațiilor DALI și PT (PTE+DE, PAC, POE) – 35.700 lei

 

12. Bugetul estimat solicitat din POAT pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice sau alte documentații (valoare totală, inclusiv TVA, în lei)

2.317.063 lei, inclusiv TVA

13. Perioada de implementare pentru realizarea documentațiilor în cadrul proiectului finanțat din POAT
august 2020- decembrie 2021
14. Axa prioritară/Obiectiv specific POAT
Acest document se aplică apelului de proiecte dedicat pregătirii de proiecte din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020

Axa prioritară 1 Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri

Obiectivul Specific 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature

Acțiunea 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2

la Hotărârea Consiliului

Județean Buzău nr. ____/2020

 

ACORD DE PARTENERIAT

încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea proiectului

„Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate in perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)”

 

Nr… [număr de înregistrare la liderul parteneriat/data]

 

Art. 1. Parteneri
 1. Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, organism neguvernamental, non profit și de utilitate publică, care se organizează şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în Municipiul Braila, strada Anghel Saligny nr. 24, judet Braila, codul fiscal[2] 11733112, având calitatea de solicitant în cadrul POAT și Lider de parteneriat (Partener 1) reprezentat prin Luminita MIHAILOV, Director General
 2. Consiliul Județean Buzău, cu sediul în Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, jud Buzău, codul fiscal 3662495, având calitatea de membru 3/Partener 3, reprezentat prin Petre Emanoil NEAGU, Președinte

au convenit următoarele:

Art. 2. Interpretare
 1. Orice expresie și/sau cuvânt care nu este definit în prezentul Acord, dar este definit în Contractul de finanțare/Cererea de finanțare va avea înțelesul prevăzut în aceste documente.

În prezentul acord, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 1. Termenul ”zi” ori ”zile” sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare dacă nu se specifică în mod deosebit.
 2. În Prezentul Acord, trimiterea la un contract presupune referirea în mod specific la forma curentă a acelui contract aşa cum a fost acesta amendat.
 3. În Prezentul Acord, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară referinţă şi nu vor afecta interpretarea Prezentului Acord.
Art. 3. Obiectul
 • Obiectul acestui acord este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului <Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate in perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)> ce va fi depus în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 – 2020, pe Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”.

 

 • Scopul proiectului < Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate in perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastuctura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)> este acela de a elabora documentația tehnico – economică necesară proiectelor de investiții în domeniile infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare) ce urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027 și anume:

– “Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, jud. Buzău”;

– „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”.

 

 • Acest Acord este parte integrantă din Contractul de finanţare, ca anexă a acestuia.

 

Art. 4. Principiile de bună practică ale parteneriatului
 • Partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.
 • Partenerii trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.
 • Partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale şi de etică.
 • Partenerii sunt obligați să respecte regulile referitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unei asemenea situaţii, să dispună luarea măsurilor care să conducă la stingerea acesteia şi evitarea producerii unei situații similare în viitor.
 • Partenerii înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde individual față de AM, pentru realizarea angajamentelor asumate de fiecare dintre aceștia în implementarea proiectului conform Cererii de finanțare.

 

Art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
 • Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

 

Organizaţia Descrierea activităţilor/subactivităților derulate de fiecare partener, în vederea obținerii fiecărui rezultat în parte Rezultate ale proiectului

(la care contribuie fiecare partener)

Valoarea totală eligibilă alocată fiecărui partener  și % din valoarea totală eligibilă a proiectului

(lei/%)

Lider de parteneriat (Partener 1) A 1 Evaluarea si selectia fiselor de proiect

A 1.1 Elaborarea Metodologiei de selectie a fiselor de proiect depuse pentru pregatirea de documentatii tehnico-economice

A 1.2 Constituirea Comisiei de evaluare si selectie a fiselor de proiect

A 1.4 Evaluarea si selectia fiselor de proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2 Elaborarea si depunerea fisei propunerii de proiect POAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3 Elaborarea si depunerea cererii de finantare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 4 Semnarea contractului de finantare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 5 Managementul proiectului

A 5.1 Constituirea echipei de management si de implementare a proiectului

A 5.2 Organizarea de intalniri de lucru cu membrii echipei de management si de implementare (lider de parteneriat si partener)

A 5.3 Elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de prefinantare/rambursare

A 5.4 Realizarea achizitiilor prevazute prin proiect

 

 

A 6 Informare si publicitate

A6.1 Promovarea proiectului prin diverse mijloace de comunicare

 

 

 

 

– 1 metodologie de selectie a fiselor de proiect pentru pregatirea de documentatii tehnico-economice;

– fise de proiect aprobate destinate pregatirii proiectelor de infrastructura in domeniile infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastuctura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)

 

 

–               1 fisa de proiect POAT aprobata pentru domeniile infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastuctura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)

– 1 cerere de finantare aprobata pentru domeniile infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)

– 1 contract de finantare semnat pentru acordarea de sprijin financiar in vederea elaborarii de documentatii tehnice la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pe domeniile infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic,  infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)

– asigurarea unui management riguros al proiectului;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– asigurarea promovarii si vizibilitatii proiectului la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

 
Partener 3

 

A 1 Evaluarea si selectia fiselor de proiect

A 1.3 Elaborarea si depunerea fiselor de proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3 Elaborarea si depunerea cererii de finantare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 4 Semnarea contractului de finantare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 5 Managementul proiectului

A 5.1 Constituirea echipei de management si de implementare a proiectului

A 5.2 Organizarea de intalniri de lucru cu membrii echipei de management si de implementare (lider de parteneriat si partener)

A 5.3 Elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de prefinantare/rambursare

 

A 6 Informare si publicitate

A6.1 Promovarea proiectului prin diverse mijloace de comunicare

 

 

 

A 8 Elaborarea si verificarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesare pentru implementarea proiectului de investitii

 

A8.1Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesare pentru implementarea proiectului de investitii

 

A8.2Verificarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesare pentru implementarea proiectului de investitii

 

-fise de proiect aprobate destinate pregatirii proiectelor de infrastructura in domeniile infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura si infrastuctura, servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)

 

-1 cerere de finantare aprobata pentru domeniile infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastuctura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)

 

-1 contract de finantare semnat pentru acordarea de sprijin financiar in vederea elaborarii de documentatii tehnice la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pe domeniile infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic,  infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)

 

 

– asigurarea unui management riguros al proiectului;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-asigurarea promovarii si vizibilitatii proiectului la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

 

-Documentații tehnico-economice elaborate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pe domeniile infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic,  infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)

 

 

 

 • Responsabilități și angajamente financiare între parteneri
             Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile eligibile ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare
Organizaţia          Contribuţia (unde este cazul)
Lider de parteneriat (Partener 1)  
Partener 3  

 

În plus, partenerul va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la articolul 8 Obligații.

 

 

(3)       Informații despre conturile bancare

 

  IBAN Cont Banca Sucursala Adresa sucursala Alte info.
Lider de proiect (partener 1)            
Partener 3            
             

 

 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile HG nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Acordul de parteneriat trebuie semnat de lider și de toți partenerii până la depunerea cererii de finanţare și cel mai târziu la data semnării contractului de finanțare. Dacă perioada de valabilitate a Contractului de finanțare se prelungește prin act adițional, perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat se prelungește conform perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

Drepturile liderului de parteneriat

 • Liderul are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.

 

Obligaţiile liderului de parteneriat

 • Liderul de parteneriat se va asigura că proiectele propuse de parteneri pentru care se acordă sprijin financiar îndeplinesc prevederile art. 14 din OUG. nr.88/2020 pentru proiectele din domeniul mobilității urbane, art. 15 din OUG nr. 88/2020 pentru proiectele din domeniul regenerării urbane, art. 16 pentru proiectele privind infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, art. 17 pentru proiectele privind Centrele de Agrement / Baze turistice (tabere școlare), și respectiv art. 18 pentru proiectele din domeniul infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură.
 • Liderul de parteneriat va elabora și semna cererea de finanţare,contractul de finanţare, precum și Cererile de Rambursare.
 • Liderul de parteneriat este responsabil de elaborarea rapoartelor de progres și a cererilor de prefinanțare/rambursare și de verificarea , cheltuielilor efectuate de către partener și a tuturor documentelor justificative întocmite de către aceștia.
 • Liderul de parteneriat va înainta AM cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor legale incidente și ale contractului de finanțare.
 • Liderul de parteneriat este obligat să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare.
 • Liderul de parteneriat este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
 • Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul în implementarea proiectului şi va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
 • Liderul de parteneriat se va asigura că propunerile pentru modificări ale proiectului care vizează activităţile, rezultatele, indicatorii și bugetul aferente fiecărui partener vor fi convenite prin consimțământ scris al fiecărui partener înainte de solicitarea aprobării de către Autoritatea de Management (AM).
 • Liderul de parteneriat va asigura desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică care îi revin, conform normelor în vigoare.
 • Liderul este responsabil cu transmiterea cererilor de pre-finanţare/rambursare către AM conform prevederilor contractului de finanţare.
 • În cazul în care unul din parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (ex. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat poate selecta, un nou partener al cărui proiect trebuie să îndeplinească criteriile de selecție ale partenerului inițial, care va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii.
 • Liderul de parteneriat este responsabil în situația recuperării cheltuielilor proprii afectate de neregulile identificate în cadrul proiectului conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de Management.
 • În raporturile dintre parteneri, fiecare partener răspunde doar pentru realizarea activităţilor ce îi revin şi nici unul dintre parteneri nu este în nici un fel răspunzătoare pentru activităţile realizate de celălat partener.
 • Liderul de parteneriat are obligația de a monitoriza depunerea de către parteneri în exercițiul financiar 2021-2027 a cererilor de finanțare, aferente documentațiilor finanțate din POAT 2014-2020 și de a notifica AM POAT în cazul în care aceștia nu și-au îndeplinit obligația prevăzută la art. 6 din OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM);
 • Liderul are obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate de lider în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
 • În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea de la AM a contractului de finanțare/notificărilor/actelor adiționale semnate, liderul de parteneriat are obligația de a transmite fiecărui partener câte o copie a acestor documente.

 

Art. 8. Drepturile și obligațiile Partenerilor 2-n
Drepturile
 • Partenerii au dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor angajate ca eligibile conform rolului deținut în proiect.
 • Partenerii au dreptul la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.
 • Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
 • Partenerii au dreptul să fie consultați de către liderul de parteneriat în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (de ex. activităţi, rezultate, indicatori), înaintea solicitării aprobării de către AM.

 

 

Obligaţiile

 • Partenerii vor pregăti, împreună cu liderul de parteneriat, cererea de finanţare.
 • Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către lider, AM, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
 • Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, centralizat pe regiune și/sau separat UAT-UIP, în scopul elaborării rapoartelor de progres şi a cererii de rambursare.
 • Partenerii sunt obligați să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare.
 • Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
 • Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise de către AM POAT.
 • Partenerii care vor avea o cheltuială afectată de neregulă au obligația restituirii sumelor către AM POAT, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare și asigurării din resurse proprii a contravalorii acesteia.
 • Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acesta, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.
 • În cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
 • Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere/ordinul de revocare a sumelor solicitate de AM POAT.
 • În cazul nerespectării de către parteneri a obligației de depunere a proiectului pentru perioada 2021-2027, conform art. 6 alin.1 din OUG nr. …../2020, aceștia au obligația returnării sumelor primite în urma emiterii de către AM POAT a titlurilor de creanță conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • Partenerii au obligația de a contribui la atingerea țintei indicatorului de proiect prin realizarea documentațiilor aferente proiectelor de investiții și solicitarea la rambursare a cheltuielilor cu aceste documentații.
 • Partenerii sunt responsabili să asigure demarcarea între activitățile din cadrul proiectului și celelalte activități/servicii conform statutului propriu în vederea evitării dublei finanțări.
 • Partenerii au obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate de către acesta în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului (5 ani), oricare intervine ultima.
 • Partenerii vor asigura bugetul necesar cheltuielilor neeligibile, conform Ghidului Solicitantului, aferente activității desfășurate, precum și cele rezultate ca urmare a verificărilor de management.

 

Art. 9. Plăți
 • Plăţile pentru proiect vor fi făcute atât de către liderul de parteneriat, cât și de către parteneri, din conturile deschise dedicate proiectului și în limita bugetului alocat pentru fiecare dintre aceștia.
 • Cheltuielile efectuate de către liderul de parteneriat/parteneri vor fi rambursate liderului de parteneriat/partenerilor de către AM POAT pe baza documentelor justificative prezentate, în condițiile stabilite în contractul de finanțare.
Art. 10. Achiziții publice
 • Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului conform cererii de finanțare, cu respectarea legislației privind achizițiile publice, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM și/sau alte organisme abilitate.
Art. 11. Proprietatea
 1. Partenerii au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.
 2. Partenerii au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operațional Asistenţă Tehnică, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.
 3. Partenerii au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în scopul obţinerii de venituri/profit din echipamentele achiziţionate prin proiect, din documentațiile tehnico-economice elaborate sau din utilizarea infrastructurii/ aplicaţiilor informatice realizate, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi (infrastructura şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri publice nu pot fi utilizate în alt scop/cu altă destinaţie decât cea principală).
Art. 12. Confidențialitate
 1. Partenerii convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Partenerii înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.
 2. Ca excepție de la paragraful (1), următoarele elemente nu vor avea caracter confidențial:
 1. Denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului (lider de parteneriat și parteneri), data de începere și cea de finalizare ale proiectului, datele de contact – minimum o adresă de e-mail și număr de telefon – funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului;
 2. valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate;
 3. dimensiunea și caracteristicile grupului țintă;
 4. informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea postului, timpul de lucru;
 5. rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;
 6. denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate;
 7. elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului – informații conform contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din Regulamentul CE 1303/2013.
  1. Prezentul Acord de parteneriat reprezintă un acord ferm pentru parteneri în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

Art. 13. Forța majoră

(1)        Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data semnării Acordului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Acordului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.

(2)        Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, PANDEMIE.

(3)        Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile.

(4)        Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.

(5)        Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

(6)        Executarea Acordului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.

(7)În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Acord pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Acordului de parteneriat.

Art. 14. Legea aplicabilă
 1. Prezentului Acord i se va aplica legislația românească şi va fi interpretat în conformitate cu aceasta.
 2. Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 15. Dispoziţii finale
 1. Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficială și/sau poștă electronică. Adresele de e-mail care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate în scris ulterior.
 2. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi,……………….., într-un exemplar, semnat electronic, de fiecare parte.

 

 

 

 

 

Lider de parteneriat Partener proiect
   
Director General

 

Luminița MIHAILOV

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională

Sud-Est

              

Data

                     Președinte

 

Petre Emanoil NEAGU

 

Consiliul Județean Buzău

 

 

Data

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

           PREȘEDINTE

  Nr. 12194/27.08.2020

 

 

 

REFERAT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea formei actualizate a fișei proiectului „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”,  POR 2021-2027, precum și aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în implementarea proiectului

 

 

 

Proiectul de hotărâre este iniţiat în exercitarea atribuţiilor deliberativului judeţean cu privire proiectul ce urmează să fie promovat în calitate de aplicant, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2021 – 2027, domeniul investiției – Infrastructură rutieră de interes județean.

Obiectivul general al acestui proiect de investiții îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene.

Conform cerințelor  Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii  proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic, pentru fiecare proiect de investiție care urmează să fie pregătit, se va încheia un acord de parteneriat cu ADR SE ce trebuie semnat până la data depunerii cererii de finanțare la AM POAT și cel mai târziu până la data semnării contractului de finanțare.

Este obligatorie asumarea de către Consiliul Judeţean Buzău a contribuției de 2 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice.

 

 

 

 

Ca urmare a solicitării de clarificări primită din partea ADR SE, fișa proiectului „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021 – 2027, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.139/2020, a fost actualizată.

Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

PETRE-EMANOIL NEAGU

 

 

  

 

    CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

    Direcția pentru administrarea

        patrimoniului și investiții

  Direcția de dezvoltare regională

          Nr. 12195/27.08.2020

 

 

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea formei actualizate a fișei proiectului „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”,  POR 2021-2027, precum și aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în implementarea proiectului

 

 

 

Cererea de finanțare urmează să fie promovată spre finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2021 – 2027.

Tronsonul de drum județean vizat de proiect se află în prelungirea tronsoanelor DJ 203K km 0+000 – 36+680 (Robeasca-Vadu Pașii-DN2B (E85)) și DJ 203K km 38+000 – 75+000 (Mărăcineni-Podu Muncii), tronsoane aflate în curs de modernizare, finanţate în cadrul POR 2014-2020.

Prin proiectul propus se va asigura modernizarea singurului drum județean

care tranzitează cele 3 comune (Vintilă Vodă, Mînzălești şi Lopătari). Prin amenajarea intersecțiilor drumurilor locale respective cu DJ 203K, se asigură conectarea indirectă a acestora la rețeaua europeană TEN-T, fiind stimulată mobilitatea la nivel regional a populației celor 3 comune.

Ca urmare a solicitării de clarificări primită din partea ADR SE, a fost actualizată fișa proiectului „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021 – 2027, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.139/2020.

 

 

 

 

Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții a analizat punctual fiecare aspect din cuprinsul solicitării de clarificării și a formulat răspuns, prin indicarea și comunicarea înscrisurilor doveditoare, lămurirea unor aspecte determinând actualizarea fișei de proiect.

Prin hotărâre a consiliului se va menționa aprobarea contribuției de 2 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice, valoarea exactă urmând a fi stabilită la finalul evaluării fișelor de proiect.

Documentațiile tehnico – economice și alte documentații pentru care se va solicita finanțare din POAT sunt:

-Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții;

-Documentații suport și cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizații, inclusiv audit de siguranță rutieră;

-Expertiza Tehnică pentru drumuri, expertiză tehnică pentru poduri/podețe asupra cărora se intervine prin proiect și actualizare DALI;

-Proiect tehnic de execuţie – PTE+DE, PAC, POE;

-Documentații avize, acorduri, autorizații;

-Studii de teren (topo, geo, hidrogeologice, mediu, arii protejate etc);

-Verificarea de calitate a documentațiilor DALI și PT (PTE+DE, PAC, POE).

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                    DIRECTOR EXECUTIV,

 

       Iulian PETRE                                                Liliana NICOLAE

 

 

 

 

 

[1] Un UAT local/județean poate obține sprijin financiar în condițiile prezentei ordonanțe de urgență pentru documentația tehnico-economică aferente unui singur proiect.

[2] Codul fiscal sau codul TVA, după caz

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult