Consiliul Județean Buzău – HOTĂRÂRE pentru aprobarea formei actualizate a fișei proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”, POR 2021 – 2027, precum și aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în implementarea proiectului

PROIECT

 

 

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea formei actualizate a fișei proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”, POR 2021 – 2027, precum și aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în implementarea proiectului

 

Consiliul Județean Buzău,

Având în vedere

 • referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.12192/27.08.2020;
 • raportul Direcţiei de Dezvoltare Regională, înregistrat sub nr.12193/27.08.2020;
 • avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.140/2020 pentru aprobarea fișei proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021 – 2027 ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021 – 2027 și a notei de justificare a impactului economic al proiectului;
 • prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM);
 • prevederile H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019;

 

 

 

 

 

 

 

În temeiul art. 173, alin.(1) lit. „b”, alin. (5) lit. „l”, alin. (8), lit. „b”  şi art. 182 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1. Se aprobă forma actualizată a fișei proiectului “Valorificarea

potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021 – 2027, prevăzută în anexa nr.1.

 

Art. 2. Se aprobă Acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, pentru promovarea și implementarea proiectului “Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021 – 2027, în vederea implementării în comun a proiectului, prevăzut în anexa nr. 2.

 

Art. 3. Se aprobă asumarea de către Judeţul Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău a contribuției de 2 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice.

 

Art. 4. (1) Pentru asigurarea eligibilității proiectului, Consiliul Județean Buzău va asigura, cu acordul instituției sau autorității publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare și întreținere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creșterii nivelului de atractivitate turistică a unității administrativ-teritoriale.

              (2) Consiliul Județean Buzău își asumă responsabilitatea asigurării prin bugetele anuale ale județului Buzău a resurselor financiare necesare implementării (în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale) și sustenabilității proiectului.

 

Art. 5. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele și pentru beneficiarul proiectului-Unitatea Administrativ Teritorială-Județul Buzău.

 

Art. 6. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 7. Anexa la H.C.J Buzău nr. 140/2020 se înlocuiește cu Anexa nr.1 a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

Art. 8. Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții, Direcția de Dezvoltare Regională și celelalte direcții din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău vor lua toate măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 9. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, precum şi publicarea pe site–ul Consiliului Județean.

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

PETRE–EMANOIL NEAGU

 

 

 

 

                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU

 

                MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 155

BUZĂU, 27 AUGUST 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIŞA DE PROIECT de investiție

 

1. Domeniul investiției: Infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic

 

2. Data depunerii la ADR  31.08.2020
3. Instituţia/structura beneficiară
UAT Județul Buzău
4. Titlul Proiectului de investiție
„Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”[1]

 

5. Persoana de contact:
Nume: Dobrescu Ana

Telefon: 0725227270

E-mail: ana.dobrescu@cjbuzau.ro

 

6. Obiectivele proiectului de investiție
 

Obiectivul general:

Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism de la nivelul județului Buzău în vederea valorificării resurselor naturale și antropice, inclusiv a monumentelor de patrimoniu, în vederea impulsionării dezvoltării locale şi a creşterii calităţii serviciilor turistice, menite să contribuie la o dezvoltare durabilă la nivel local, judeţean, regional şi naţional.

 

Obiectiv specific:

Valorificarea turistică a patrimoniului cultural de interes național din judeţul Buzău.

Implementarea acestui proiect contribuie la:

– asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului, într-o manieră în care bogăţiile sale de mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate pentru generaţiile viitoare;

– asigurarea recunoaşterii turismului ca factor cheie în cadrul economiei judeţului şi ca generator de noi locuri de muncă;

– conştientizarea populaţiei din județul Buzău cu privire la bogăţiile turistice ale judeţului şi stimularea interesului populației autohtone pentru conservarea și promovarea valorilor moștenite;

 

Localizarea proiectului: Judeţul Buzău

Proiectul se implementeaza intr-o zona functionala: da;

Proiectul se implementeaza in zona ITI: nu.

 

7. Rezultate aşteptate ale proiectului de investiție
 

•           RCR 77 – Turisti/vizite in siturile care beneficiaza de sprijin

 

Cresterea numărului de turiști care vizitează obiectivele turistice vizate de proiect de la 0 la 2.500, în primii 5 ani de la implementarea proiectului.

 

În prezent, monumentul istoric vizat de proiect este vizitat fără a exista un sistem de monitorizare a  numărului de vizitatori.

La finalul implementării proiectului, accesul la muzeul de sit realitat prin proiect se va realiza pe baza biletelor de intrare, lucru ce va fi precizat în mod expres în analiza cost-beneficiu şi în planul de marketing aferente proiectului.

 

 

8. Indicatori de realizare imediată / rezultat care vor fi atinși în cadrul proiectului de investiție
 

 

•                     RCO 74 – Populatia din zona in care se implementeaza proiecte in baza unor strategii de dezvoltare teritoriala integrate: Nu se aplică.

•                     RCO 75 – Strategii de dezvoltare teritoriala integrata sprijinite: Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2014 – 2020 și se va avea în vedere și includerea în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021 – 2027 (în curs de elaborare).

•                     RCO 76 – Proiecte integrate de dezvoltare teritoriala* : Nu se aplică.

RCO 77 – Capacitatea infrastructurilor culturale si turistice care beneficiaza de sprijin: În cadrul proiectului se va realiza un muzeu de sit pe o suprafață de aproximativ 500 mp.

 

•                     RCO X – Spatii deschise nou-create sau reabilitate in zone urbane** : Nu se aplică.

 

9. Justificarea proiectului de investiție
a)      Strategia/Strategiile/Alte studii în care se încadrează proiectul

Proiectul răspunde celor două obiective strategice generale ale Strategiei naţionale a României pentru dezvoltarea turismului 2019-2030, respectiv:

-Sprijinirea creării de locuri de muncă în comunitățile locale, inclusiv pentru grupurile vulnerabile, precum femeile, tinerii și persoanele din mediul rural, prin dezvoltarea sustenabilă a turismului;

– Creșterea ponderii turismului în economie,

obiective care pot fi sprijinite prin dezvoltarea turismului și care la rândul lor contribuie la dezvoltarea socio-economică a comunităților locale (volumul 2, pag. 27);

Având în vedere şi activităţi de restaurare şi punere în valoare a unor monumente istorice de tip A sau B, proiectul contribuie la realizarea Strategiei Sectoriale în domeniul Culturii şi Patrimoniului Naţional pentru perioada 2014 – 2020 (implementarea proiectului va contribui la îndeplinirea obiectivului general „Protejarea monumentelor istorice” şi a obiectivelor specifice subsumate prin contribuţia directă la rezolvarea problemelor identificate în cadrul strategiei menţionate, respectiv contribuie la îmbunătăţirea şi extinderea accesului publicului la monumentele istorice şi promovarea cunoaşterii acestora prin intermediul noilor tehnologii; dezvoltarea unor programe integrate de gestiune și utilizare a monumentelor istorice de natură să genereze bunăstare și dezvoltare economică, inclusiv prin promovarea includerii acestora în circuitul turistic; susținerea valențelor coezive ale monumentelor istorice, ca factori de incluziune socială, de agregare a diferitelor grupuri sociale în jurul acestora, considerate ca repere culturale și identitare.)

      Planul de Dezvoltare Regională Sud Est 2014 – 2020; Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud Est pentru perioada de programare 2014 – 2020 (proiectul se înscrie în Prioritatea 4 Îmbunătăţirea calităţii turismului la nivel regional, Domeniul de intervenţie 1 Investiţii în activităţi/evenimente culturale cu potenţial turistic, precum şi în Domeniul de intervenţie 2 Investiţii in infrastructura turistică pentru îmbunătăţirea facilităţilor turistice);

Strategia de Dezvoltare durabilă a judeţului Buzău şi Planul de acţiuni 2014 – 2020 (proiectul contribuie nemijlocit la atingerea Obiectivului de dezvoltare durabilă 3 Valorificarea potenţialului turistic şi creşterea atractivităţii locale, Direcţia de dezvoltare 4.7 Turismul.)

      Strategia de dezvoltare şi promovare a turismului în judeţul Buzău 2016-2020 (proiectul răspunde Obiectivului general – Dezvoltarea turismului în zona Buzăului, factor esenţial pentru creşterea standardului de viaţă, respectiv Obiectivului strategic 1-Îmbunătăţirea gradului de valorificare integrată a potenţialului turistic de la nivel judeţean, Obiectivului strategic 2-Îmbunătăţirea accesibilităţii şi valorificării patrimoniului cultural al judeţului Buzău.

b)     Intervențiile proiectului de investiție au în vedere:

Potenţialul natural şi antropic al Judeţului Buzău oferă premisele practicării mai multor tipuri de turism: de patrimoniu, cultural-ştiinţific, ecoturism, cicloturism, de vânătoare, de pescuit, ecvestru, speologic, gastronomic, oenologic, de afaceri, festivalier şi de evenimente.

În acest context, la nivelul autorităţii publice judeţene s-a decis multiplicarea oportunităţilor oferite de existenţa unor monumente istorice/construcții antice de importanță națională şi valorificarea turistică a patrimoniului cultural, ca modalitate de creştere a competitivităţii în contextul dezvoltării economice regionale.

    Se are în vedere reconstituirea, punerea în valoare şi promovarea unui monument istoric/construcții antice de importanță națională, respectiv Situl arheologic de la Pietroasele (comuna Pietroasele), județul Buzău.

Abordarea acestei nișe de turism focusată pe un monument cu conotații istorice relevante atât în context regional, cât și național a avut în vedere faptul că în zona de ampasare a obiectivului vizat de proiect, respectiv Dealul Istrița, există o serie de monumente de importanță istorică unică în această zonă a Europei și chiar în lume, precum: locul descoperirii Tezaurului de la Pietroasele, Ansamblul Roman de la Pietroasele compus din castrul roman, termele romane, necropolele cu arme romane, cetatea dacică de la Pietroasa Mică – Gruiu Dării, sit arheologic activ al Muzeului Județean Buzău.

      Situl arheologic de la Pietroasele (comuna Pietroasele) este compus din necropolă, castru, therme şi aşezare civilă, toate încadrate în Lista Monumentelor de patrimoniu clasa A, cod LMI 2015 BZ-I-s-A-02263, pozitia 260 și a fost cercetat de către specialiștii/arheologii Muzeului Județean Buzău pe o suprafaţă de aproximativ 800 mp.

În urma cercetărilor efectuate până în prezent sunt vizibile doar două dintre elementele acestui sit (castrul şi thermele romane denumite de specialişti „Edificiul cu hypocaust”), celelalte au fost doar identificate, au pus în evidență existența și conturarea certă a ansamblului, dar s-au păstrat într-o formă de prezervare naturală, întrucât aceasta conferă elementele minimale de siguranță/conservare, până la adoptarea altor măsuri suplimentare avute în vedere prin proiectul de investiții.

Situl de la Pietroasele este unic în România, fiind şi singurul ansamblu roman de amploare din Câmpia Română. Ca valoare, ruinele sistemului de băi publice din Pietroasa sunt asemănătoare celor de la Roma. Caracteristica unică a acestor therme, egalată doar de cele de la Pompei şi Herculaneum, este faptul că au fost vreme de două milenii îngropate (mai exact din anul 360, când acestea şi-au încetat existenţa). Inventarul obiectelor găsite  cu această ocazie duc la concluzia că aici a fost reşedinţa unui demnitar important trimis aici de Constantin cel Mare în urma reorganizării şi a reaşezării trupelor romane pe graniţa de nord a Imperiului pentru a proteja noua capitală, Constantinopol, de invaziile barbare. Soldaţii trimişi aici aparţineau Legiunii a XI-a Claudia, care avea baza la Durostorum.

 

Tipurile de intervenții propuse în cadrul proiectului includ:

 1. lucrări de reconstituire, conservare și restaurare a monumentului istoric:

Prin prezentul proiect se propune reconstituirea uneia dintre componentele Ansamblului roman de la Pietroasele, respectiv Termele Romane (Edificiul cu hypocaust), comuna Pietroasele (Situl arheologic de la Pietroasele, cod LMI 2015 BZ-I-m-A-02263.03) şi realizarea unui muzeu de sit (de aproximativ 500 mp).

Construcția, aflată la circa 400 m est de clădirea actualei primării a comunei Pietroasele, județul Buzău, a fost cercetată de către specialiștii/arheologii Muzeului Județean Buzău, săpăturile arheologice relevând prezența unei clădiri cu șase încăperi având funcționalități diferite, a patru bazine și a două praefurnium-uri, toate încadrate într-o incintă patrulateră (31 x 28 m). O astfel de construcție, prevăzută cu instalație de încălzire (hypocaust) este o mărturie unică a prezenței constructorilor romani pe teritoriul estic al Munteniei, fiind până în prezent singura a cărei planimetrie a putut fi integral evidențiată.  Proiectul de reconstituire/restaurare poate pune în valoare porțiuni din zidurile de incintă de pe laturile de nord și vest (inclusiv una dintre intrările în edificiu), două dintre cele patru bazine, parțial încăperile 3 și 4, precum și praefurnium-ul secundar de pe latura nordică.

În același timp, un astfel de demers poate evidenția pentru vizitatorii contemporani tehnica constructivă a zidurilor din piatră ecarisată antice, modul de construcție al unor bazine decorate cu plăci de marmură și tencuială colorată, metode de aducțiune a apei prin conducte de tubuli din lut, precum și pavimente sau structura încăperilor prevăzute cu sisteme de încălzire prin pardoseală (hypocaust).

Reconstituirea acestor părți din edificiul termal se poate face incluzând și materiale constructive originale (cărămizi, țigle, olane, blocuri de piatră cioplită, fragmente de plăci din marmură) rezultate în urma cercetărilor arheologice, în prezent păstrate în zonele adiacente construcției.

b. măsuri de monitorizare, întreținere, remediere și conservare preventivă, cuprinse într-un program de intervenții pe termen lung;

c.  lucrări de punere în valoare și de dezvoltare a infrastructurii de vizitare a sitului, prin realizarea unor suprafețe de călcare proiectate și controlate ce se integrează în peisajul sitului arheologic, amenajarea unei parcări pentru autocare in vecinatatea sitului arheologic, amenajarea peisagistica în jurul sitului arheologic, realizarea si montarea unor indicatoare rutiere catre situl arheologic, realizarea racordului de apă prin extinderea retelei de distributie apă potabilă existente in zona DJ205, realizarea sistemului de iluminat public pe drumul de acces dinspre DJ205 și a sistemului de iluminat ornamental pentru situl arheologic, realizarea sistemului de supraveghere, realizarea de alei pietonale de acces în interiorul sitului arheologic, inființare punct de informare, inființare grupuri sanitare, dotări;

d. măsuri de promovare a monumentului de patrimoniu: realizarea procesului de digitizare a pieselor identificate prin inventariere si a turului virtual 3D, traducerea materialului obtinut in urma procesului de digitizare in limba engleza, ca limba de circulatie internationala, pentru a asigura accesul la informatii a locuitorilor din intreaga lume, postarea materialului obtinut pe site-ul solicitantului (www.cjbuzau.ro) si site-ul Centrului de Informare Turistică al Judeţului Buzău (wwwcitbuzau.ro), punerea în valoare a Termelor Romane prin includerea acestora într-un circuit/ traseu de vizitare alături de Castrul roman, zona unde s-a descoperit Cloșca cu puii de aur, Releul de pe dealul Istrița etc., realizare de materiale de informare şi publicitate.

 

      

Proiectul nu este generator de venituri.

 

c)      Proiectul se afla pe lista de rezerva a POR 2014-2020 și are elaborate următoarele documente:

         Proiectul nu se afla pe lista de rezervă a POR 2014-2020

 

d)     Relevanța și fezabilitatea / sustenabilitatea proiectului

Proiectul are în vedere prezervarea, valorificarea şi promovarea unor resurse turistice în mică măsură valorificate şi chiar cunoscute.

Pentru realizarea investiţiei,  UAT Judeţul Buzău întreprinde demersurile necesare pentru finalizarea clarificării statutului juridic al infrastructurii şi terenului pe care se realizează proiectul.        Conform art.173, alin.8, lit b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, UAT Judeţul Buzău  poate asigura, cu acordul instituției sau autorității publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare și întreținere a clădirilor sau terenurilor din Situl arheologic de la Pietroasele (Comuna Pietroasele) aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creșterii nivelului de atractivitate turistică a unității administrativ-teritoriale.

Se vor încheia acorduri de colaborare între UAT Judeţul Buzău/Consiliul Judeţean Buzău si  Muzeul Judeţean Buzău, pentru asigurarea suportului de specialitate în implementarea corespunzătoare a proiectului.

Fezabilitatea proiectului rezultă şi din beneficiile socio-economice aduse, respectiv:

–          – crearea şi ocuparea de noi locuri de muncă in cadrul infrastructurii vizate de proiect;

–          – crearea şi ocuparea de noi locuri de muncă în sectorul de turism şi în sectoarele conexe, ceea ce  contribuie la reducerea ratei şomajului în judeţ şi în regiune;

–          – creşterea calităţii vieţii populaţiei din localitate şi regiune;

–          – promovarea iniţiativei private şi crearea de noi oportunităţi de afaceri;

–          – creşterea veniturilor atrase la bugetele locale ca urmare a creşterii veniturilor înregistrate de agenţii economici din zonă,

–          – creşterea nivelului de cultură şi civilizaţie a populaţiei, în condiţiile în care factorul antropic are o contribuţie decisivă la dezvoltarea economică şi socială.

Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată prin prevederea sumelor necesare derulării proiectului în bugetele anuale de venituri şi cheltuieli ale Judeţului Buzău.

 

e)      Caracterul integrat al ideii de proiect de investiție cu alte proiecte

1. Infrastructura de transport are un rol cheie în desfășurarea activităților turistice, acționând sinergic în dezvoltarea acestei ramuri economice.

Proiectul se coreleaza cu următoarele investiții în infrastructura rutieră – drumuri județene pe care U.A.T. Județul Buzău le-a realizat până în prezent în zonă, după cum urmează:

 1. proiecte realizate prin PNDL:

– au fost modernizate sectoarele dintre localitățile Pârscov – Cozieni şi Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă;

– sunt în curs de modernizare sectoarele: Valea Salciei – Sărulești și Cozieni – Brăești.

 1. proiecte realizate prin POR 2007-2013 şi POR 2014-2020:

–       modernizarea rețelei de 57,89 km drumuri din zona Pietroasele – Merei – Monteoru – Verneşti – Haleş – Ciuta, sector care are legatură directă cu DN 10; dintre acestea, zona vizată de proiect este străbătută de tronsonul DJ 205 Pietroasele – Merei;

–       modernizarea sectorului Râmnicu Sărat – Buda – Alexandru Odobescu – sector aflat în imediata apropiere a Geoparcului Ţinutul Buzăului, cu legatură directă cu E85;

–       este în curs de modernizare sectorul Mărăcineni – Podul Muncii (asigură legătura dintre Geoparcul Ţinutul Buzăului și zona de câmpie a județului).

 1. drumul de acces la cel mai renumit obiectiv turistic al județului Buzău, Vulcanii Noroioși, a fost reabilitat în anul 2004 din fonduri de la Ministerul Transporturilor si fonduri proprii ale Consiliului Judeţean Buzău.

2. Corelarea cu proiecte realizate prin POCA – „Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău”.

Prin proiectul finanțat prin POCA, aflat în implementare, va include se va dezvolta si implementa o platformă software pentru Sistem Informațional Geografic – GIS, ceea ce va oferi celor interesaţi suficiente elemente referitoare la: descrierea şi localizarea obiectivelor turistice cu impact semnificativ de pe raza județului Buzău, distanţe, infrastructură de acces, structuri Horeca, alte elemente de interes necesare pentru  asigurarea vizibilității județului în context regional/national/international etc).

Solutia informatică va pune la dispozitia factorilor interesati “Harta inteligenta a Judetului Buzau” ce va permite pozitionarea geospatiala a: obiectivelor de investitii, culturale si turistice; drumurilor judetene cu toate informatiile aferente; infrastructurii rutiera clasificata, sociala, turistica, culturala si de mediu.

 

3. Alte proiecte de valorificare a potenţialului cultural şi turistic, implementate de autoritatea publică judeţeană prin POR 2007-2013 sau aflate în curs de implementare prin POR 2014-2020:

„Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău”, monument de patrimoniu de importanţă locală (tip B);

– „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu Buzău”, monument de patrimoniu de importanţă naţională (tip A);

– “Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, Nr. 40 în vederea înfiinţării Centrului Muzeal IC Brătianu”, monument de patrimoniu de importanţă locală (tip B).

 

f)       Contribuția proiectului la obiectivele privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, nediscriminare și egalitatea de gen

La elaborarea şi implementarea proiectului se are în vedere respectarea liniilor strategice comunitare privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi a reglementărilor naţionale în vigoare privind egalitatea de şanse şi nediscriminarea.

În Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, în art. 30, lit.c, se stipulează că ”Direcțiile, serviciile și birourile din aparatul de specialitate vor aplica și implementa, în îndeplinirea atribuțiilor specifice, reglementările europene imperative privind egalitatea de șanse și tratament în sensul nediscriminării pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă națională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală.”

Atât în cadrul intern, cât şi în activitatea pe care autoritatea publică județeană o desfăşoară cu terţii, persoane fizice sau juridice deopotrivă, sunt respectate şi funcţionează aceleaşi principii: remunerare egală pentru muncă egală, egalitate de șanse și de tratament în materie de încadrare în muncă și de muncă, combaterea tuturor formelor de discriminare.

Se va asigura o structură echilibrată a personalului implicat, participând în aceeași măsură, atât bărbați, cât și femei la toate activităţile din etapa de pregătire şi în cea de implementare a proiectului.

În desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice prevăzute de proiect, Consiliul Judeţean Buzău se va asigura că, în atribuirea contractelor de achiziţie publică conform legislației în vigoare, vor fi aplicate principiile nediscriminării, tratamentului egal, recunoaşterii reciproce, transparenţei, proporţionalităţii, eficienţei utilizării fondurilor şi  asumării răspunderii.

Astfel, se asigură promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritatea contractantă.

Materialele de informare și publicitate (comunicate de presă, panouri de vizibilitate, plăci permanente) vor asigura accesul nerestricționat la informațiile prezentate, în egală măsură, pentru toate categoriile de cetățeni.

În ceea ce priveşte grupul de beneficiari, obiectivele turistice promovate vor fi accesibile facil şi nediscriminatoriu.

Se are în vedere includerea în documentaţia tehnico-economică a prevederilor privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (rampe la intrarea în centrele de informare turistică, toalete, parcări dedicate etc.)

Totodată, proiectul propus respectă cele trei principii majore de dezvoltare durabilă:

– durabilitatea ecologică, asiguratoare a dezvoltării, cu menţinerea tuturor proceselor ecologice esenţiale, mai ales a diversităţii resurselor biologice;

– durabilitatea socială şi culturală, ce garantează o dezvoltare economică favorabilă membrilor societăţii, compatibilă cu cultura şi valorile de cultură şi civilizaţie existente, cu păstrarea identităţilor comunitare;

– durabilitatea economică, având rol în asigurarea unei dezvoltări economice eficiente, resursele fiind astfel gestionate, încât să existe şi în viitor.

În plan ecologic, dezvoltarea durabilă va fi sprijinită prin colectarea şi depunerea la centre specializate a materialelor reciclabile (hârtie, plastic, sticlă, cartuşe de imprimantă, tonere etc.).

Proiectul îşi va aduce contribuţia la asigurarea protecţiei mediului prin utilizarea hârtiei reciclate la tipărirea materialelor de informare şi publicitate, prin prevederea iluminatului ecologic etc.

 

Aria proiectului nu se află într-o zonă naturală protejată.

 

g) Stadiul pregatirii proiectului:

Fişa proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”, modelul de Acord de parteneriat pentru elaborarea documentațiilor tehnico – economice necesară proiectului de investiții, precum şi responsabilităţile financiare ale UAT Judeţul Buzău sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului Judeţean Buzău.

 

10. Buget eligibil estimat total al investiției 

3.570.000 euro cu TVA, respectiv 3.000.000 euro fără TVA

echivalent

17.249.526,00 lei cu TVA, respectiv 14.495.400,00 lei fără TVA

Curs inforeuro 01 – 31.08.2020: 1 euro = 4,8318 lei

 

11. Documentații tehnico – economice și alte documentații pentru care se solicită finanțare din  POAT

 

a. Studii şi investigaţii preliminare: studiu topografic, studiu geotehnic, analize fizico-chimice ale materialelor de construcţie istorice/probe de laborator, studii de specialitate (biologice, lithologice, compoziţie mortar etc), expertiză tehnică/verificări legale, releveu de degradări, studiu istoric arhitectural precum și orice alte studii relevante;

b. Studiu de fezabilitate pentru construcţii noi, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru lucrările de reconstituire; proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; proiect tehnic de execuție, inclusiv detalii de execuţie, verificarea tehnică a proiectării;

c. alte documentații necesare: analiză cost-beneficiu,, studiu de marketing, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic.

d. consultanţă şi expertiză de specialitate în domeniul reconstituirii/restaurării de monumente istorice.

 

Documentația elaborată va respecta conținutul cadru impus de HG 907/2016.

12. Bugetul estimat solicitat din POAT pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice sau alte documentații (valoare totală, inclusiv TVA, în lei)

670.000,00 lei inclusiv TVA,

conform Notei de fundamentare a bugetului anexată

13. Perioada de implementare pentru realizarea documentațiilor în cadrul proiectului finanțat din POAT
august 2020 – decembrie 2021
14. Axa prioritară/Obiectiv specific POAT
Acest document se aplică apelului de proiecte dedicat pregătirii de proiecte din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020

Axa prioritară 1 Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri

Obiectivul Specific 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature

Acțiunea 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2

la Hotărârea Consiliului

Județean Buzău nr. _____/2020

 

ACORD DE PARTENERIAT

încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea proiectului

„Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate in perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)”

 

Nr… [număr de înregistrare la liderul parteneriat/data]

 

 

 

Art. 1. Parteneri
 1. Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, organism neguvernamental, non profit și de utilitate publică, care se organizează şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în Municipiul Braila, strada Anghel Saligny nr. 24, judet Braila, codul fiscal[2] 11733112, având calitatea de solicitant în cadrul POAT și Lider de parteneriat (Partener 1) reprezentat prin Luminita MIHAILOV, Director General
 2. Consiliul Județean Buzău, cu sediul în Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, jud Buzău, codul fiscal 3662495, având calitatea de membru 3/Partener 3, reprezentat prin Petre Emanoil NEAGU, Președinte

 

au convenit următoarele:

 

Art. 2. Interpretare
 1. Orice expresie și/sau cuvânt care nu este definit în prezentul Acord, dar este definit în Contractul de finanțare/Cererea de finanțare va avea înțelesul prevăzut în aceste documente.

În prezentul acord, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 1. Termenul ”zi” ori ”zile” sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare dacă nu se specifică în mod deosebit.
 2. În Prezentul Acord, trimiterea la un contract presupune referirea în mod specific la forma curentă a acelui contract aşa cum a fost acesta amendat.
 3. În Prezentul Acord, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară referinţă şi nu vor afecta interpretarea Prezentului Acord.

 

Art. 3. Obiectul
 • Obiectul acestui acord este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului <Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate in perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)> ce va fi depus în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 – 2020, pe Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”.

 

 • Scopul proiectului < Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate in perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastuctura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)> este acela de a elabora documentația tehnico – economică necesară proiectelor de investiții în domeniile infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare) ce urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027 și anume:

– “Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, jud. Buzău”;

– „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”.

 

 • Acest Acord este parte integrantă din Contractul de finanţare, ca anexă a acestuia.

 

Art. 4. Principiile de bună practică ale parteneriatului
 • Partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.
 • Partenerii trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.
 • Partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale şi de etică.
 • Partenerii sunt obligați să respecte regulile referitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unei asemenea situaţii, să dispună luarea măsurilor care să conducă la stingerea acesteia şi evitarea producerii unei situații similare în viitor.
 • Partenerii înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde individual față de AM, pentru realizarea angajamentelor asumate de fiecare dintre aceștia în implementarea proiectului conform Cererii de finanțare.

 

Art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
 • Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

 

Organizaţia Descrierea activităţilor/subactivităților derulate de fiecare partener, în vederea obținerii fiecărui rezultat în parte Rezultate ale proiectului

(la care contribuie fiecare partener)

Valoarea totală eligibilă alocată fiecărui partener  și % din valoarea totală eligibilă a proiectului

(lei/%)

Lider de parteneriat (Partener 1) A 1 Evaluarea si selectia fiselor de proiect

A 1.1 Elaborarea Metodologiei de selectie a fiselor de proiect depuse pentru pregatirea de documentatii tehnico-economice

A 1.2 Constituirea Comisiei de evaluare si selectie a fiselor de proiect

A 1.4 Evaluarea si selectia fiselor de proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2 Elaborarea si depunerea fisei propunerii de proiect POAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3 Elaborarea si depunerea cererii de finantare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 4 Semnarea contractului de finantare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 5 Managementul proiectului

A 5.1 Constituirea echipei de management si de implementare a proiectului

A 5.2 Organizarea de intalniri de lucru cu membrii echipei de management si de implementare (lider de parteneriat si partener)

A 5.3 Elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de prefinantare/rambursare

A 5.4 Realizarea achizitiilor prevazute prin proiect

 

 

A 6 Informare si publicitate

A6.1 Promovarea proiectului prin diverse mijloace de comunicare

 

 

 

 

– 1 metodologie de selectie a fiselor de proiect pentru pregatirea de documentatii tehnico-economice;

– fise de proiect aprobate destinate pregatirii proiectelor de infrastructura in domeniile infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastuctura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)

 

 

–               1 fisa de proiect POAT aprobata pentru domeniile infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastuctura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)

– 1 cerere de finantare aprobata pentru domeniile infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)

– 1 contract de finantare semnat pentru acordarea de sprijin financiar in vederea elaborarii de documentatii tehnice la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pe domeniile infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic,  infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)

– asigurarea unui management riguros al proiectului;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– asigurarea promovarii si vizibilitatii proiectului la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

 
Partener 3

 

A 1 Evaluarea si selectia fiselor de proiect

A 1.3 Elaborarea si depunerea fiselor de proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3 Elaborarea si depunerea cererii de finantare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 4 Semnarea contractului de finantare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 5 Managementul proiectului

A 5.1 Constituirea echipei de management si de implementare a proiectului

A 5.2 Organizarea de intalniri de lucru cu membrii echipei de management si de implementare (lider de parteneriat si partener)

A 5.3 Elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de prefinantare/rambursare

 

A 6 Informare si publicitate

A6.1 Promovarea proiectului prin diverse mijloace de comunicare

 

 

 

A 8 Elaborarea si verificarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesare pentru implementarea proiectului de investitii

 

A8.1Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesare pentru implementarea proiectului de investitii

 

A8.2Verificarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesare pentru implementarea proiectului de investitii

 

-fise de proiect aprobate destinate pregatirii proiectelor de infrastructura in domeniile infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura si infrastuctura, servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)

 

-1 cerere de finantare aprobata pentru domeniile infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastuctura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)

 

-1 contract de finantare semnat pentru acordarea de sprijin financiar in vederea elaborarii de documentatii tehnice la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pe domeniile infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic,  infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)

 

 

– asigurarea unui management riguros al proiectului;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-asigurarea promovarii si vizibilitatii proiectului la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

 

-Documentații tehnico-economice elaborate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pe domeniile infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic,  infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)

 

 

 • Responsabilități și angajamente financiare între parteneri
             Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile eligibile ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare
Organizaţia          Contribuţia (unde este cazul)
Lider de parteneriat (Partener 1)  
Partener 3  

 

În plus, partenerul va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la articolul 8 Obligații.

 

(3)       Informații despre conturile bancare

 

  IBAN Cont Banca Sucursala Adresa sucursala Alte info.
Lider de proiect (partener 1)            
Partener 3            
             

 

 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile HG nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Acordul de parteneriat trebuie semnat de lider și de toți partenerii până la depunerea cererii de finanţare și cel mai târziu la data semnării contractului de finanțare. Dacă perioada de valabilitate a Contractului de finanțare se prelungește prin act adițional, perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat se prelungește conform perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

 

Art. 7. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

Drepturile liderului de parteneriat

 • Liderul are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.

 

 

Obligaţiile liderului de parteneriat

 • Liderul de parteneriat se va asigura că proiectele propuse de parteneri pentru care se acordă sprijin financiar îndeplinesc prevederile art. 14 din OUG. nr.88/2020 pentru proiectele din domeniul mobilității urbane, art. 15 din OUG nr. 88/2020 pentru proiectele din domeniul regenerării urbane, art. 16 pentru proiectele privind infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, art. 17 pentru proiectele privind Centrele de Agrement / Baze turistice (tabere școlare), și respectiv art. 18 pentru proiectele din domeniul infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură.
 • Liderul de parteneriat va elabora și semna cererea de finanţare,contractul de finanţare, precum și Cererile de Rambursare.
 • Liderul de parteneriat este responsabil de elaborarea rapoartelor de progres și a cererilor de prefinanțare/rambursare și de verificarea , cheltuielilor efectuate de către partener și a tuturor documentelor justificative întocmite de către aceștia.
 • Liderul de parteneriat va înainta AM cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor legale incidente și ale contractului de finanțare.
 • Liderul de parteneriat este obligat să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare.
 • Liderul de parteneriat este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
 • Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul în implementarea proiectului şi va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
 • Liderul de parteneriat se va asigura că propunerile pentru modificări ale proiectului care vizează activităţile, rezultatele, indicatorii și bugetul aferente fiecărui partener vor fi convenite prin consimțământ scris al fiecărui partener înainte de solicitarea aprobării de către Autoritatea de Management (AM).
 • Liderul de parteneriat va asigura desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică care îi revin, conform normelor în vigoare.
 • Liderul este responsabil cu transmiterea cererilor de pre-finanţare/rambursare către AM conform prevederilor contractului de finanţare.
 • În cazul în care unul din parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (ex. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat poate selecta, un nou partener al cărui proiect trebuie să îndeplinească criteriile de selecție ale partenerului inițial, care va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii.
 • Liderul de parteneriat este responsabil în situația recuperării cheltuielilor proprii afectate de neregulile identificate în cadrul proiectului conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de Management.
 • În raporturile dintre parteneri, fiecare partener răspunde doar pentru realizarea activităţilor ce îi revin şi nici unul dintre parteneri nu este în nici un fel răspunzătoare pentru activităţile realizate de celălat partener.
 • Liderul de parteneriat are obligația de a monitoriza depunerea de către parteneri în exercițiul financiar 2021-2027 a cererilor de finanțare, aferente documentațiilor finanțate din POAT 2014-2020 și de a notifica AM POAT în cazul în care aceștia nu și-au îndeplinit obligația prevăzută la art. 6 din OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM);
 • Liderul are obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate de lider în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
 • În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea de la AM a contractului de finanțare/notificărilor/actelor adiționale semnate, liderul de parteneriat are obligația de a transmite fiecărui partener câte o copie a acestor documente.

 

Art. 8. Drepturile și obligațiile Partenerilor 2-n
Drepturile
 • Partenerii au dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor angajate ca eligibile conform rolului deținut în proiect.
 • Partenerii au dreptul la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.
 • Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
 • Partenerii au dreptul să fie consultați de către liderul de parteneriat în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (de ex. activităţi, rezultate, indicatori), înaintea solicitării aprobării de către AM.

 

 

Obligaţiile

 • Partenerii vor pregăti, împreună cu liderul de parteneriat, cererea de finanţare.
 • Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către lider, AM, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
 • Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, centralizat pe regiune și/sau separat UAT-UIP, în scopul elaborării rapoartelor de progres şi a cererii de rambursare.
 • Partenerii sunt obligați să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare.
 • Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
 • Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise de către AM POAT.
 • Partenerii care vor avea o cheltuială afectată de neregulă au obligația restituirii sumelor către AM POAT, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare și asigurării din resurse proprii a contravalorii acesteia.
 • Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acesta, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.
 • În cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
 • Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere/ordinul de revocare a sumelor solicitate de AM POAT.
 • În cazul nerespectării de către parteneri a obligației de depunere a proiectului pentru perioada 2021-2027, conform art. 6 alin.1 din OUG nr. …../2020, aceștia au obligația returnării sumelor primite în urma emiterii de către AM POAT a titlurilor de creanță conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • Partenerii au obligația de a contribui la atingerea țintei indicatorului de proiect prin realizarea documentațiilor aferente proiectelor de investiții și solicitarea la rambursare a cheltuielilor cu aceste documentații.
 • Partenerii sunt responsabili să asigure demarcarea între activitățile din cadrul proiectului și celelalte activități/servicii conform statutului propriu în vederea evitării dublei finanțări.
 • Partenerii au obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate de către acesta în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului (5 ani), oricare intervine ultima.
 • Partenerii vor asigura bugetul necesar cheltuielilor neeligibile, conform Ghidului Solicitantului, aferente activității desfășurate, precum și cele rezultate ca urmare a verificărilor de management.

 

Art. 9. Plăți
 • Plăţile pentru proiect vor fi făcute atât de către liderul de parteneriat, cât și de către parteneri, din conturile deschise dedicate proiectului și în limita bugetului alocat pentru fiecare dintre aceștia.
 • Cheltuielile efectuate de către liderul de parteneriat/parteneri vor fi rambursate liderului de parteneriat/partenerilor de către AM POAT pe baza documentelor justificative prezentate, în condițiile stabilite în contractul de finanțare.
Art. 10. Achiziții publice
 • Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului conform cererii de finanțare, cu respectarea legislației privind achizițiile publice, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM și/sau alte organisme abilitate.
Art. 11. Proprietatea
 1. Partenerii au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.
 2. Partenerii au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operațional Asistenţă Tehnică, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.
 3. Partenerii au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în scopul obţinerii de venituri/profit din echipamentele achiziţionate prin proiect, din documentațiile tehnico-economice elaborate sau din utilizarea infrastructurii/ aplicaţiilor informatice realizate, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi (infrastructura şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri publice nu pot fi utilizate în alt scop/cu altă destinaţie decât cea principală).
Art. 12. Confidențialitate
 1. Partenerii convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Partenerii înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.
 2. Ca excepție de la paragraful (1), următoarele elemente nu vor avea caracter confidențial:
 1. Denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului (lider de parteneriat și parteneri), data de începere și cea de finalizare ale proiectului, datele de contact – minimum o adresă de e-mail și număr de telefon – funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului;
 2. valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate;
 3. dimensiunea și caracteristicile grupului țintă;
 4. informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea postului, timpul de lucru;
 5. rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;
 6. denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate;
 7. elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului – informații conform contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din Regulamentul CE 1303/2013.
  1. Prezentul Acord de parteneriat reprezintă un acord ferm pentru parteneri în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

Art. 13. Forța majoră

(1)        Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data semnării Acordului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Acordului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.

(2)        Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, PANDEMIE.

(3)        Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile.

(4)        Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.

(5)        Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

(6)        Executarea Acordului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.

(7)În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Acord pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Acordului de parteneriat.

Art. 14. Legea aplicabilă
 1. Prezentului Acord i se va aplica legislația românească şi va fi interpretat în conformitate cu aceasta.
 2. Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 15. Dispoziţii finale
 1. Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficială și/sau poștă electronică. Adresele de e-mail care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate în scris ulterior.
 1. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi,……………….., într-un exemplar, semnat electronic, de fiecare parte.

 

 

 

 

 

Lider de parteneriat Partener proiect
   
Director General

 

Luminița MIHAILOV

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională

Sud-Est

              

Data

                     Președinte

 

Petre Emanoil NEAGU

 

Consiliul Judetean Buzău

 

 

Data

   

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

           PREȘEDINTE

  Nr. 12192/27.08.2020

 

REFERAT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea formei actualizate a fișei proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”, POR 2021 – 2027, precum și aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în implementarea proiectului

 

Proiectul de hotărâre este iniţiat în exercitarea atribuţiilor deliberativului judeţean cu privire la proiectul ce urmează să fie promovat în calitate de aplicant, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2021 – 2027, domeniul investiției – Infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic.

Obiectivul general al acestui proiect de investiții îl reprezintă crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism de la nivelul județului Buzău în vederea valorificării resurselor naturale și antropice, a impulsionării dezvoltării locale şi a creşterii calităţii serviciilor turistice, menite să contribuie la o dezvoltare durabilă a turismului la nivel local, judeţean, regional şi naţional.

Conform cerințelor  Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii  proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic, pentru fiecare proiect de investiție care urmează să fie pregătit, se va încheia un acord de parteneriat cu ADR SE ce trebuie semnat până la data depunerii cererii de finanțare la AM POAT și cel mai târziu până la data semnării contractului de finanțare.

Este obligatorie asumarea de către Consiliul Judeţean Buzău a contribuției de 2 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice.

Ca urmare a solicitării de clarificări primită din partea ADR SE, fișa proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021 – 2027, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.140/2020, a fost actualizată.

Acest proiect este unul integrat care transpune viziunea autorităţii publice judeţene în domeniul turismului.

Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PREȘEDINTE,

 

PETRE-EMANOIL NEAGU

    CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

   Direcția de dezvoltare regională

 

        Nr. 12193/27.08.2020

 

 

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea formei actualizate a fișei proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”, POR 2021 – 2027, precum și aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în implementarea proiectului

 

 

Cererea de finanțare urmează să fie promovată spre finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2021 – 2027.

Proiectul propune crearea de pachete turistice competitive la nivel naţional, pe măsura valorii resurselor turistice de care dispune judeţul şi care să impună acest domeniu printre activitatile economice prioritare în cadrul sistemului economic judeţean/național.

Ca urmare a solicitării de clarificări primită din partea ADR SE,  a fost actualizată fișa proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021 – 2027, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.140/2020.

Direcția de dezvoltare regională a analizat punctual fiecare aspect din cuprinsul solicitării de clarificării și a formulat răspuns, prin indicarea și comunicarea înscrisurilor doveditoare, lămurirea unor aspecte determinând actualizarea fișei de proiect.

Prin hotărâre a consiliului se va menționa aprobarea contribuției de 2 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice, valoarea exactă urmând a fi stabilită la finalul evaluării fișelor de proiect.

Pentru asigurarea eligibilității proiectului, Consiliul Județean Buzău, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului,  trebuie să aplice dispozițiile art.173, alin.8 din OUG nr.57/2019 care stipulează, la lit.b că: poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituției sau autorității publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare și întreținere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creșterii nivelului de atractivitate turistică a unității administrativ-teritoriale, cu condiția ca, prin acordul  exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spațiile astfel îmbunătățite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea județului.”

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Liliana NICOLAE

[1] O regiune de dezvoltare poate obține sprijin financiar pentru elaborarea de documentații în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.88/2020 pentru cel mult un numărul de proiecte de infrastructură publică de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, egal cu numărul de județe componente ale regiunii

[2] Codul fiscal sau codul TVA, după caz

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult