Posturi vacante la Primăria municipiului Râmnicu Sărat! Se organizează concurs

Unitatea administrative teritorială organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, în cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat – posturi pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, de consilier grad debutant; consilier gradul II și consilier gradul I. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru postul de consilier grad debutant, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt studii superioare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. Nu se cere vechime în specialitatea studiilor.

Candidații care doresc să obțină postul de consilier gradul II, trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor. Pentru consilier gradul I, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt studii superioare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și minimum 4 ani vechime în specialitatea studiilor.

Ocuparea posturilor este pentru o perioadă de un an cu posibilitatea prelungirii contractului individual de muncă până la finalizarea implementării proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă. Data limită pentru depunerea dosarelor este 26 iulie 2019, ora 14:00, urmând ca pe 06 august 2019, la ora 10.00, candidații să suțină proba scrisă. Pe data de 09 august 2019, va avea loc proba interviului. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat din str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Municipiul Rămnicu Sărat, Judeţul Buzău, telefon: 0238/561.946. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială, sau aici:

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult