fbpx

Primăria Municipiului Râmnicu Sărat – dispoziție de convocare a Consiliului Local în şedinta de lucru ordinară în data de 27.05.2021

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  27.05.2021, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 27.05.2021 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali si cu respectarea masurilor de asigurare a distantarii fizice (inclusiv obligativitatea purtarii mastii de protectie).

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 27.05.2021 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 27.05.2021 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

 

       

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

Nr. 582

Rm. Sarat 21.05.2021

Anexa la Dispozitia nr.________________

PROIECT AL ORDINII DE ZI

cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 27.05.2021

 

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul I al anului 2021

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
2. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului executiv pentru exercitiul financiar 2020, situatiile financiare pe anul 2020  (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2020), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2020 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str. Unirii nr.23A, judetul Buzau, CUI 10152880

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice

 

Majoritate simpla
3. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului executiv pentru exercitiul financiar 2020, situatiile financiare pe anul 2020  (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2020), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2020 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice

 

Majoritate simpla
4. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2020 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate), raportul auditorului financiar independent si aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune pentru exercitiul financiar 2020 al conducatorului (administratorului executiv) S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str. Nicolae Balcescu nr.1 (locatia cladire anexa Primarie- corp C5), judetul Buzau, CUI 27946109

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice

 

Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 17.100.000 lei, pentru asigurarea finantarii/cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o maturitate de 12 ani, cu 2 ani perioada de gratie

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
6. Proiect de hotarare privind avizarea constituirii comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere, vacante, de director financiar-contabil in cadrul Spitalului Municipal Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

 

Majoritate simpla
7. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in comisia de concurs si in comisia de solutionare a contestatiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de conducere, vacante, de director financiar-contabil in cadrul Spitalului Municipal Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

 

Majoritate simpla
8. Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate simpla
9. Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare, datorata de catre utilizatori, in cazul prestatiilor de care acestia beneficiaza individual, fara contract incheiat cu operatorii serviciului de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale de salubrizare in Municipiul Rm.Sarat pentru persoanele care nu au incheiate contracte cu operatorul serviciului de salubrizare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Impozite si Taxe Locale

Majoritate absoluta
10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Ramnicu Sarat”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Investitii

 

Majoritate simpla
11. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de iluminat public din Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Compartiment Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Unitati Publice/

Directia economica/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Achizitii Publice

Majoritate simpla
12. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei unui spatiu in suprafata utila de 56,83 mp, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Costieni nr.106, judetul Buzau, spatiu apartinand fondului locativ al Unitatii Administrativ Teritoriale -Municipiul Rm.Sarat, in spatiu pentru organizarea si functionarea unui Birou Parlamentar, in conformitate cu prevederile din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, republicata

– initiator – Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

 

Majoritate absoluta
13. Proiect de hotarare privind repartizarea, in vederea inchirierii, fara licitatie publica, a unui spatiu pentru organizarea si functionarea Biroului Parlamentar, in suprafata utila de 56,83 mp, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Costieni nr.106, Judetul Buzau, precum si utilizarea in scop de acces a suprafetei de 15,98 mp (reprezentand ½ din suprafata utilizabila in comun cu celalalt spatiu) catre domnul deputat – Nicolae Roman

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

 

Majoritate absoluta
14. Proiect de hotarare privind repartizarea, in vederea inchirierii, fara licitatie publica, a unui spatiu cu destinatia – sediu partid politic, in suprafata utila de 13,26 mp, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, catre Partidul Neamul Romanesc – Organizatia Municipala Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Spatiu Locativ

 

Majoritate absoluta
15. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren in suprafata masurata de 4.271 mp, avand numarul cadastral 36280, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani,  judetul Buzau, in doua loturi

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Serviciul Urbanism/

Compartiment Administrare Patrimoniu

Majoritate absoluta
16. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea „Construire ansamblu de cladiri cu functiuni mixte – locuinte colective, birouri, spatii comerciale si dotari pe teren proprietate”, la imobilul situat in strada Amurgului nr.2 (numarul cadastral 1994/2), Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Serviciul Urbanism

 

Majoritate

absoluta

17. Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din HCL nr.154/28.05.2020 privind reactualizarea componentei comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Ramnicu Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
18. Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 19.03.2021-19.05.2021;
  2. Procesul verbal si hotararile AGA ADI “Buzau 2008” din data de 15.04.2021;
  3. Raport cu privire la participarea la sedinta AGOA la S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau din data de 11.05.2021 al domnului Sbirnea Iulian

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult