fbpx

Primăria Municipiului Râmnicu Sărat – hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora

HOTARARE privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2022 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 2,6% (aferenta anului fiscal 2020)

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara in data de 22.04.2021;

Având în vedere:

–  referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.98813/13.04.2021 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;

– raportul Directiei economice – Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.            98827/14.04.2021 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;

-Nota de fundamentare nr. 91363/09.03.2021 a Directiei economice;

-prevederile art.56, art.120, alin.(1), art.121, alin.(1) si (2) si art.139, alin.(2) din   Constitutia Romaniei, republicata;

-prevederile art.4 si art.9, paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997;

  • prevederile art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile HCL nr.258/16.12.2020 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2021 in Municipiul Rm.Sarat, completata si modificata prin HCL nr.2/28.01.2021;

-comunicatul de presa al Institutului National de Statistica nr.16 din 14.01.2021 care precizeaza ca rata inflatiei determinata pe baza indicelui preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2020-decembrie 2020) fata de precedentele 12 luni (ianuarie 2019- decembrie 2019) este de 2,6%;

-procedura statuata de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicata (anunt consultare si dezbatere publica, proces verbal si minuta dezbaterii publice, proces verbal incheiat cu prilejul finalizarii procedurii);

-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.c) si lit.d) coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si alin.(3), lit.c) si ale art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se stabilesc nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2022 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 2,6% (aferenta anului fiscal 2020) conform anexelor nr.1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Impozite si Taxe Locale si toate compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat si unitatile subordonate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

 

 

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 22.04.2021, cu respectarea prevederilor art.139, alin.3, lit.c) (majoritate absoluta) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 17 voturi pentru, _____-____ abtineri si _____-____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 17 consilieri locali prezenti.

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult