Primăria Municipiului Buzău – anunț public

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre:

 • proiect de hotărâre privind aprobarea Referendumului având ca obiect modificarea hotarelor Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău și Unității Administrativ Teritoriale Comuna Țintești, în sensul unirii celor două entități administrative.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 09 iulie 2021, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

Forma lansată în dezbatere publică poate suferi astfel modificări ca urmare a eventualelor propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest proiect de hotărâre, precum și a demersurilor inițiatorului proiectului de hotărâre.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma


 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 105 din data de 21.05.2021

privind aprobarea Referendumului având ca obiect modificarea hotarelor Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău și Unității Administrativ Teritoriale Comuna Țintești, în sensul unirii celor două entități administrative

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

– referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 117/CLM/21.05.2021;

– raportul de specialitate al Serviciului Juridic nr. 63.227/21.05.2021;

– avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

– avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

– prevederile art. 95, alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 5, art. 13, alin. (1) și (3) și a art. 14 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

– adresa nr. ______/__.__.2021 a responsabilului cu societatea civilă, din cadrul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri.

 

In temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. a) și alin. (14) și ale art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1 – Se aprobă organizarea referendumului în vederea consultării cetățenilor din Municipiul Buzău privind modificarea limitei teritoriale a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău, în sensul integrării Unității Administrativ Teritoriale Comuna Țintești în perimetrul administrativ al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău.

Art. 2 – Cu ocazia referendumului, cetățenii sunt chemați să se pronunțe prin DA sau NU la următoarea întrebare:

”Sunteți de acord cu unirea comunei Țintești cu municipiul Buzău?”

 

 

Art. 3 – Se stabilește ziua de duminică, 03 octombrie 2021, ca dată a desfășurării referendumului prevăzut la art. 1.

Art. 4 – Sumele necesare desfăşurării referendumului vor fi alocate din bugetul Municipiului Buzău.

Art. 5 – Primarul municipiului Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

INIȚIATOR

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:

 SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,                                   

Eduard Pistol

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

– PRIMAR –

Nr. 117/CLM/21.05.2021

 

REFERAT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Referendumului având ca obiect modificarea hotarelor Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău și Unității Administrativ Teritoriale Comuna Țintești, în sensul unirii celor două entități administrative

Viziunea de dezvoltare a municipiului nostru este ,,Buzău, oraș magnet până în 2030”, iar misiunea pentru atingerea acestei viziuni este ca Buzăul să obțină atât de multă atractivitate și competitivitate pentru locuitorii săi, pentru investitori și pentru vizitatori, astfel încât să devină unul dintre cele mai importante orașe din România. Atractivitatea și competitivitatea municipiului nostru constă în crearea și îmbunătățirea permanentă a capacității de dezvoltare în plan economic, educațional, social și cultural.

Buzăul nu se mai poate extinde pentru a se putea face investiții majore, atât publice cât și private!

În acest context, apare ca o necesitate unirea municipiului Buzău cu comuna Țintești, care ar asigura viitorului oraș Buzău o suprafață administrativă de 153,, însemnând o creștere de 88,6%, ceea ce va face ca Buzăul să avanseze de pe locul 24, pe locul 7 la nivel național.

 

De ce comuna Țintești?

Comuna Țintești este cel mai bine poziționată față de municipiul Buzău, având cea mai mare lungime a limitei administrative, adică 13 km, față de 11 km comuna Vadu Pașii (dar pe malul râului Buzău), 4,6 km comuna Mărăcineni (tot pe malul râului Buzău) sau 3,2 km comuna Costești.

Suprafața comunei Țintești este de 72,1 , față de de comuna Mărăcineni care are o suprafață de 29,4  sau comuna Costești cu o suprafață de 57 .

Dar cel mai mare avantaj al unirii municipiului Buzăului cu comuna Țintești este faptul că terenurile din Țintești încep chiar din spatele zonei industriale, iar viitoarea autostradă A7, Ploiești – Buzău – Râmnicu Sărat – Focșani – Pașcani – Siret, va trece aproximativ pe la jumătatea distanței dintre Bulevardul Industriei din Buzău și satul Pogonele din comuna Țintești. Zona economică a orașului trebuie să se dezvolte de o parte și de alta a viitoarei autostrăzi, avându-se în vedere că există o supracapacitate a utilităților în zona industrială, respectiv energie electrică, gaze naturale, apă și canalizare.

 

 

 

 1. Care sunt avantajele pentru cetățenii municipiului Buzău?
 2. Crearea de noi locuri de muncă pentru toți buzoienii, inclusiv pentru cei care lucrează în țară sau străinătate, prin atragerea de noi investitori, de o parte și de alta a autostrăzii A7, punându-se mult mai bine în valoare poziția geostrategică a județului Buzău, care se află la confluența celor 3 mari regiuni ale României.
 3. Asigurarea tuturor utilităților în cele 4 sate din comuna Țintești, în vederea apariției de noi oportunități legate de construirea de locuințe la prețuri accesibile, pentru tinerii buzoieni sau pentru noi locuitori.
 4. Prin această unire există un potențial mare de creștere a numărului de locuitori ai municipiului Buzău, care în acest moment este pe locul 18 în România.
 5. Creșterea investițiilor cu fonduri europene deoarece apar noi oportunități de dezvoltare a municipiului.
 6. Majorarea veniturilor Primăriei Municipiului Buzău, care creează noi posibilități de creștere a nivelului de trai al tuturor buzoienilor, prin noi investiții publice.
 7. Unirea cu comuna Țintești este un pas foarte important pentru atingerea viziunii de dezvoltare a municipiului nostru, ,,Buzău – oraș magnet până în 2030”.

 

 1. Care sunt avantajele pentru cetățenii comunei Țintești?
 2. Toți locuitorii din cele 4 sate vor avea acces la rețelele de gaze naturale, apă și canalizare, în termen de 2 ani după ce se realizează unirea cu Buzăul.
 3. Vor fi asfaltate toate străzile din cele 4 sate, în maximum 3 ani.
 4. Vor fi reabilitate toate grădinițele și școlile la standarde înalte și vor fi implementate toate programele pe educație care funcționează în municipiul Buzău.
 5. Toți locuitorii din comuna Țintești vor beneficia de transport în comun cu societatea Transbus, cu aceleași facilități ca locuitorii din municipiu, inclusiv gratuitate pentru pensionarii cu venituri lunare până la 2500 de lei, cât și pentru elevi. Taxele și impozitele percepute de Primăria Municipiului Buzău vor fi cele mai scăzute pentru un oraș.
 6. Va crește valoarea proprietăților, odată cu demararea investițiilor private și publice în zonă.

 

 1. Care sunt avantajele pentru ceilalți cetățeni ai județului Buzău?
 2. Va crește puterea economică a județului, ceea ce va însemna mai mulți bani atât la Primăria Municipiului Buzău cât și la Consiliul Județean și în toate unitățile administrative din județ. În acest moment, peste 70% din cifra de afaceri a tuturor firmelor ce acționează în județul Buzău, se realizează în municipiul Buzău.
 3. Buzăul poate deveni cel mai mare centru logistic din sud – estul României, având în vedere poziția geostrategică, realizarea autostrăzii A7, drumul expres Buzău – Brăila, precum și înființarea unui aeroport civil la Boboc, la numai 12 km de Buzău, alături de existența celui mai important nod feroviar din regiune.

 

Această inițiativă privind viitorul Buzăului se poate finaliza dacă cetățenii municipiului vor participa la vot, într-un număr suficient de mare, minimum 30% din numărul de alegători, pentru validarea Referendumului și totodată să răspundă cu ,,DA” la întrebarea ,,Sunteți de acord cu unirea municipiului Buzău cu comuna Țintești?”

P R I M A R,

Constantin Toma

Constantin tomaPrimăria Municipiului Buzău