Modificări în eliberarea biletelor de trimitere de la medic

Sursa foto: ziare.com

Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate vrea să completeze normele care cuprind condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, conform H.G. nr. 140/2018. Proiectul de act normative a fost publicat pe pagina CNAS pentru dezbatere publică, în același timp având loc și discuții cu organizațiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical, pe marginea modificărilor. CNAS propune în acest proiect o serie de noutăți față de actul normativ similar aflat în vigoare, dintre care menționăm:

  • majorarea de la 60 la 90 de zile a termenului de valabilitate a biletelor de trimitere pentru specialitățile clinice, pentru persoanele asigurate cu boli cronice;
  • renunțarea la obligativitatea reconfirmării biletului de trimitere pentru investigații de înaltă performanță în ambulatoriu, în cazul în care în perioada de valabilitate a acestui bilet a survenit internarea în spital a persoanei asigurate respective. Astfel se va evita efectuarea unei noi deplasări la medicul prescriptor al investigației, iar verificarea neefectuării respectivei investigații în timpul internării se va face direct la furnizorul de servicii paraclinice din ambulatoriu, pe baza biletului de externare sau a scrisorii medicale emise de spital;
  • introducerea unei adeverințe emise de medicul de familie care să ateste starea de graviditate, în baza căreia beneficiarele de pachet minimal de servicii medicale să poată beneficia de pachetul de bază de servicii medicale pe perioada sarcinii și lehuziei, după depunerea documentului la casa de asigurări de sănătate;
  • majorarea numărului de puncte corespunzătoare serviciilor conexe actului medical ce pot fi prescrise de psihiatrii pediatrici pentru copiii cu tulburări din spectrul autist.

După dezbateri și după analiza propunerilor primite, va fi definitivat proiectul de act normativ, care se preconizează să intre în vigoare după 31 martie 2019, deși unele norme ar fi trebuit să fie aplicate încă de la începutul acestui an.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a  Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 şi cele ale Ordinului ministrului sănătății şi al președintelui CNAS nr. 397/836/2018, începând cu data de 1 ianuarie 2019:

– este prevăzută obligația medicilor prescriptori de a respecta avertizările Sistemului Informatic al Prescripției electronice precum și informațiile puse la dispoziție pe pagina web a CNAS referitoare la faptul că medicamentul se prescrie cu respectarea  protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare, sau că medicamentul este produs biologic;

– în cazul investigațiilor medicale paraclinice: furnizorul efectuează investigațiile medicale  paraclinice în baza biletului de trimitere indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală medicul care l-a eliberat;

– în cazul medicamentelor cu și fără contribuție personală: farmacia eliberează medicamente asiguraților pe baza prescripțiilor medicale, indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală medicul care le-a eliberat.

bilet de trimitereeliberaremodificari