AJOFM Buzău organizează concurs selecție Expert SPO extern proiect INTESPO

Sursa foto:writeitsideways.com

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de Expert SPO extern, pe perioadă determinată (maxim 30 de luni), în vederea desfăşurării activităţilor proiectului „INTESPO — Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare”. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea numărului de tineri inactivi NEETs înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea fumizării de măsuri personalizate de sprijin.

Candidaţii vor fi selectaţi conform Procedurii interne de recrutare şi selecţie a personalului necesar a fi încadrat cu contract individual de muncă pe durata determinată pe posturi în afara organigramei. Postul din cadrul proiectului include personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, angajat pe posturi în afara organigramei pe o perioadă de maxim 32 de luni de la aprobarea de către Autoritatea de Management a selecției, dar nu mai târziu de data de 24 septembrie 2021.

Candidaţii vor depune documentele la sediul A.J.O.F.M. BUZAU din Buzau, str Băieșu Ion, bl 3A, parter, la Secretariatul comisiei de concurs, până la data de 18.01.2019, ora 10:00. În aceeași zi, la ora 12.00 are loc verificarea dosarelor depuse de către candidaţi, verificarea îndeplinirii condiţiilor de ocupare a postului prin evaluarea CV-ului şi a documentelor depuse. Tot pe 18 ianuarie, la ora 14:00, va fi afișată la sediul AJOFM. BUZAU din Buzau, str Baiesu Ion, bl 3A, parter şi pe pagina de Internet a A.J.O.F.M. lista candidaţilor declarați admişi sau respinşi.

Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul A.J.0.F.M. BUZAU în termen de 24 ore lucrătoare de la data publicării rezultatelor acestei etape (dar nu mai tarziu de 21 ianuarie 2019, ora 14:00), sub sancţiunea decăderii din acest drept. În data de 22 ianuarie 2019, ora 10.00 va avea loc interviul ce constă în verificarea cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.Interviul se va desfăşura la sediul A.J.O.F.M. BUZĂU.

În urma susţinerii interviului, fiecare candidat va fi notat cu note de la 1 la 100 de către fiecare dintre membrii comisiei de concurs. Interviul constă în 10 întrebări, 4 adresate de preşedintele comisiei de concurs şi câte 3 de ceilalţi doi membri, fiecare notată cu 10 puncte. Va fi admis candidatul cu cel mai mare punctaj, dar care a obţinut un punctaj de minim 70 puncte. Comunicarea rezultatelor privind ”interviul” se face prin afişare la sediul A.J.O.F.M. BUZAU şi pe pagina web a acestuia în ziua desfăşurării probei. Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul instituției în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Se consideră selectat în vederea încadrării candidatul care a obţinut la interviu cea mai mare medie dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca acestia să fi obţinut cel puţin 70 de puncte. Rezultatele concursului se vor consemna într-un proces verbal semnat de către toţi membrii comisiei de concurs, întocmit în urma desfăşurării probelor de evaluare. Comisia va stabili clasamentul candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediei notelor acordate. Candidaţii vor fi declaraţi admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anunţul de selecţie. Contestatiile vor fi soluţionate de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Notele acordate în urma soluţionării contestaţiilor rămân definitive.

ajofmconcurs