Concurs din nou, pentru șefia Poliției Locale

Primăria Buzău a scos din nou la concurs, postul de şef al Poliţiei Locale. De asemenea, urmează să fie organizat concurs pentru ocuparea funcţiilor de director executiv adjunct şi de şef serviciu Circulaţie şi Disciplină Rutieră din cadrul Poliţiei Locale. Potrivit anunţului postat pe site-ul Primăriei Buzău, dosarele de înscriere pot fi depuse până pe 20 noiembrie, până la ora 16:30, la sediul Primăriei Buzău. Selecţia dosarelor va avea loc în perioada 21-27 noiembrie, proba scrisă pentru fiecare din cele trei funcţii este programată pentru ziua de 6 decembrie, la ora10:00, iar interviul va avea loc pe 11 decembrie, tot la ora 10:00. Mai multe informații puteți găsi și aici:concurs recrutare 30.10.2018 . Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 49 din Normele privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

  • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3- se găseşte în format electronic, forma editabilă, pe site-ul w.w.w. primariabuzau, în secţiunea – Cereri şi formulare- Serviciul Resurse Umane, Organizare, Cooperare Interinstituţională- Formular înscriere la concurs funcţionar public sau în format letric la camera 23;
  • curriculum vitae, modelul comun european;
  • copia actului de identitate;
  • copii ale diplomelor de studii, certincatelor şi aitor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
  • copia carnetului de muncă şi după caz. a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare efiberată cu cel muit 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  • cazierul judiciar;
  • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Ultimul concurs pentru șefia Poliției Locale ce a fost organizat de către Primăria Buzău a avut loc pe 13 iunie 2018, unde niciunul dintre candidați nu a reușit să obțină notă de trecere, deși cei mai mulţi dintre ei proveneau din structuri precum IPJ, SRI sau DGA. Director executiv interimar al Poliţiei Locale este în prezent, Adrian Teodorescu, numit în funcţie în vara anului 2016.

concursconducerepolitia locala