Concurs la AJOFM Buzău, pentru ocuparea a două posturi vacante de Expert SPO extern

Sursa foto:Arhiva AJOFM Buzău

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcţii contractuale vacante de Expert SPO extern, pe o perioadă determinată (maxim 36 de luni), în vederea desfăşurării activităţilor proiectului „INTESPO — Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare”.  Obiectivul general al proiectului „INTESPO — Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare” îl reprezintă creşterea numărului de tineri inactivi NEETS înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare (SPD) în vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin.

Candidaţii vor fi selectaţi conform Procedurii interne de recrutare şi selecţie a personalului necesar a fi încadrat cu contract individual de muncă pe durata determinată pe posturi în afara organigramei. Posturile din cadrul proiectului includ personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, angajat pe posturi în afara organigramei pe o perioadă de maxim 36 luni, de la aprobarea de către Autoritatea de Management a selecției, dar nu mai târziu de data de 24.09.2021. Contractul individual de muncă va intra în vigoare numai după aprobarea de către Autoritatea de Management a selecției.

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează , atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • este disponibil pentru deplasări în județul Buzău sau în alte locații la solicitarea echipei de management.

Candidatul mai trebuie să îndeplinească și urmatoarele conditii specifice, cum ar fi:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalenta, minim 3 ani;
 • vechime în muncă — minim 2 ani.

Care sunt responsabilitățile și aptitudinile specifice unui expert ELI extern?

 • Participă la interogarea bazei de date Chance4Neet și furnizează datele rezultate la instituțiile implicate;
 • Asigură colectarea datelor de la instituțiile implicate în identificarea potențialilor NEETs și corelarea celor două categorii de date: cele din Registrul Chance4Neets și cele colectate de la nivel local;
 • Participă la constituirea rețelelor de sprijin la nivel județean și local;
 • Participă la elaborarea instrumentelor de lucru (metodologii comune, proceduri mecanisme de comunicare, etc);
 • Asigură informarea și instruirea stakeholderilor din cadrul rețelei de sprijin;
 • Participă la stabilirea pianului și calendarului de intervenție locală;
 • Asigură realizarea activităților de bază ale proiectului: contactarea și profilarea tinerilor NEETs, înregistrarea tinerilor NEETS în evidențele SPO, informarea și consilierea tinerilor NEETs, monitorizarea tinerilor înregistrați în evidențele SPO.
 • Furnizează tinerilor NEETS, prin telefon, informaţii referitoare la modalitatea de înscriere în evidenţele SPO, avantajele înscrierii în evidenţele SPO, detaliile întâlnirii cu experţii SPO, colaboarea cu experţii SPO după înscrierea în evidenţele SPO, cum poate fi contactat un expert SPO, care este cel mai apropiat punct de contact cu experții SPO,etc;
 • Asigură contactarea grupului ţintă, a partenerilor sau stakeholderilor relevanţi în proiect, în scopul furnizării informaţiilor relevante privind scopul, obiectivele proiectului, desfăşurarea activităţilor care urmează să se desfăşoare în raza de domiciliu în scopul atragerii şi înregistrării tinerilor NEETS în evidenţele SPO;
 • Furnizează răspunsuri la orice întrebare/solicitare primită din partea celor care apelează la Call center;
 • Redirecționează apelurile telefonice către persoanele abilitate să soluționeze problemele specifice cu care se confruntă apelanții;
 • Discută față în față cu membrii grupului țintă și face profilarea individuală a acestora;
 • Elaborează dosare conform prevederilor legale pentru înregistrarea grupului țintă în evidențele SPO;
 • Informează tinerii NEETS privind piața muncii și pachetele de măsuri active personalizate ce pot fi oferite de SPO / consiliere;
 • Urmărește tinerii înregistrați Ia SPO până la 12 luni după data înregistrării prin contact telefonic sau direct.

În conformitate cu prevederile Procedurii interne de recrutare şi selecţie a personalului necesar a fi încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată pe posturi în afara organigramei, dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 • Formular de înscriere, conform modelului din Anexa la Anunţul de selecţie;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);
 • Documentele care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute – în original şi copie;
 • acte doveditoare privind experiența în muncă;
 • Alte acte doveditoare privind experienţa/expertiza, califlcările specifice aferente poziţiei;
 • CV format Europass datat şi semnat pe flecare pagină (CV—ul trebuie să conţină obligatoriu date de contact valide – adresa de e-mail şi număr de telefon)
 • Cazieru] judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de & comp1eta dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

Documentele doveditoare ale studiilor şî experienţei/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverinte de lucru, alte documente doveditoare) se prezintă însoţite de documentele originale şi se depun certificate pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate).

BIBLIOGRAFIA:

 1. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi comp1etările ulterioare;
 2. Hotarârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemui asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Manualul Beneficiarul… Programul Operaţional Capital Uman 2014—2020, Axele Prioritare 1—6;
 4. Ghidul solicitantului-Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020;
 5. Ordinul nr.23/05.01.2018 al ministrului delegat pentru fonduri europene, privind modificarea “Orientărilor privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014—2020, aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.536/2016”.
 6. Ordin 5572 / 2017 — privind modificarea “Orientarilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 — 2020”.

Candidaţii vor depune documentele la sediul A.J.0.F.M. din Buzău, str. Băieșu Ion bl 3A, parter, la Secretariatul comisiei de concurs, până la data de 31 august, ora 14:00. Candidaturile transmise după data limită indicată în anunţul de selecţie, precum şi cele incomplete vor fi respinse. Selecţia constă în parcurgerea a trei etape.

 1. Prima etapă :

În data de 03.09.2018, ora 10.00 – verificarea dosarelor depuse de către candidaţi Pentru a fi admis în etapa ulterioară. dosarul trebuie să conţină toate documentele solicitate care trebuie să dovedească îndepiinerea condiţiilor obligatorii din anunţul de selecţie. Lista candidaţilor declarati admişi/respinşi va fi publicată la sediul A.J.O.F.M. din Buzău, str Baiesu Ion, bl 3A, parter şi pe pagina de Internet a A.J.O.F.M Buzău, la data de 06.09.2018. Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul A.J.O.F.M. Buzău în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor acestei etape, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 1. Etapa a doua:

În data de 06.09.2018, ora 09.00 — interviul ce constă în verificarea cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului. Interviul se va desfăşura la sediul A.J.O.F.M. Buzău, str Băieșu Ion, bl 3A, parter. În urma susţinerii interviului, fiecare candidat va fi notat cu note de la 1 la 100, de către fiecare dintre membrii comisiei de concurs. Interviul constă în 10 întrebări, 4 adresate de preşedintele comisiei de concurs şi câte 3 de ceilalţi doi membri, fiecare notată cu 10 puncte. Va fi admis candidatul care a obţinut un punctaj de minim 70 puncte. Comunicarea rezultatelor privind ”interviul” se face prin afişare la sediul A.J.O.F.M. Buzău şi pe pagina web a acestuia în ziua desfăşurării probei, 06.09.2018. Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul A.J.O.F.M. Buzău în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Se consideră selectat în vederea încadrării candidatul care a obtinut la interviu cea mai mare medie dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu conditia ca aceştia să fi obţinut cel puţin 70 de puncte. Rezultatele concursului se vor consemna într—un proces verbal semnat de către toţi membrii comisiei de concurs, întocmit în urma desfăşurării probelor de evaluare. Comisia va stabili clasamentul candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediei notelor acordate. Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anunţul de selecţie.

La medii egale, obţinute în urma interviului, comisia va stabili candidatul selectat în vederea încadrării, in raport cu datele personale sau cele referitoare la nivelul studiilor de bază sau suplimentare (doctorat, cursuri post universitare şi altele), cuprinse în dosarele depuse. Dacă departajarea nu poate fi realizată în acest mod, în vederea stabilirii candidatului selectat în vederea încadrării, comisia de concurs va solicita candidaţilor referinţe suplimentare sau, după caz, va proceda la invitarea acestora pentru susţinerea unui nou interviu.

Rezultatele se afişează la sediul A.J.O.F.M. Buzău şi pe pagina web a acestuia, în termen de 3 zile lucrătoare de la ultima probă de concurs, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”. Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul A.J.O.F.M. Buzău în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor finale, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Contestatiile vor fi soluţionate de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Notele acordate în urma soluţionării contestaţiilor rămân definitive.

Rezultatele obţinute în urma soluţionării contestaţiilor vor fi publicate prin afişare la sediul beneficiarului şi pe pagina web a acestuia, în termen de maxim o zi lucrătoare de la data încheierii proceselor verbale de soluţionare a contestaţiilor. Angajarea efectivă este condiţionată de aprobarea de către autoritatea de management competentă, a unei notificări prealabile.

concursposturi vacante