Funcția de director executiv al Direcției Servicii Publice, scoasă la concurs

Primăria Buzău  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante, respectiv postul de director executiv la Direcţia Servicii Publice. Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 26 noiembrie, până la ora 16:30, la sediul Primăriei Buzău, urmând ca selecția acestora să se facă în perioada 27 noiembrie – 04 decembrie 2018. Proba scrisă este programată pentru data de 13 decembrie, de la ora 10:00, iar candidații care vor trece de această probă vor susține apoi interviul, care va avea loc pe 17 decembrie, de la ora 10:00. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 49 din Normele privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.61112008, cu modificăriie şi completăriie ulterioare:

  • a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3- se găseşte în format electronic, forma editabilă, pe site-ul w.w.w. primariabuzau.ro în secţiunea — Cereri şi formulare- Serviciui Resurse Umane, Organizare, Cooperare Interinstituţională— Formular înscriere la concurs funcţionar pubiic sau în format letric la camera 23;
  • b) curriculum vitae, modelul comun european;
  • c) copia actuîui de identitate;
  • d) copii ale diplomelor de studii„ certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  • e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
  • f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  • g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cei mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  • i) cazierul judiciar;
  • j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Candidații trebuie să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti/ştiinţelor administrative, studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei pubtice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice și vechime în specialitatea studiilor absolvite — minimum 7 ani.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Buzău, persoana de contact fiind Antonina Nina Cristea, secretarul comisiei de concurs. După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosaretor, probei scrise, respectiv interviului, la Registratura Primăriei Buzău.

concursdirector executiv