Ultima zi de depunere a dosarelor pentru posturile de supraveghetor și muzeografi la Muzeul Județean Buzău

muzeul judeteanAstăzi este ultima zi în care candidații, până la ora 16.30,  își mai pot depune dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea a 5 posturi vacante pe perioadă nedeterminată (supraveghetor, studii medii; muzeograf (artă) grad II; muzeograf (etnografie) grad II; muzeograf (relații cu publicul) grad II; muzeograf (istoria presei) grad II). Muzeul Județean Buzău organizează marți 17 iulie, proba scrisă și luni, 23 iulie, interviul la sediul instituției de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 50. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru supraveghetor:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • nu se solicită vechime în specialitatea studiilor.

Pentru muzeograf (artă), grad II:

 • studii superioare de lungă durată absolvite ai diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arte decorative, arte plastice, istoria artelor, muzeologie;
 • vechime în specialitatea studiilor de minimum 1 an.

Pentru muzeograf (etnografie), grad II:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arte, istorie, etnografie, etnologie, muzeologie/muzeografie, antropologie, sociologie;
 • vechime în specialitatea studiilor de minimum 1 an.

Pentru muzeograf (relaţii cu publicul), grad II:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arte istorie, muzeologie/muzeografie;
 • vechime în specialitatea studiilor de minimum 1 an.

Pentru muzeograf (istoria presei), grad II:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă m domeniul arte istorie, muzeologie/muzeografie;
 • vechime în specialitatea studiilor de minimum 1 an.
concursMuzeul judeteanposturi