fbpx

ANUNŢ privind admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2020

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupașcu” al Judeţului Buzău, situat în municipiul Buzău, Str. Bistriței, nr. 51, recrutează candidaţi pentru participarea la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Secțiunea I – Generalități

Prezentul anunț stabilește aspecte procedurale privind organizarea și desfășurarea recrutării și selecției candidaților în vederea participării la concursurile de admitere organizate în anul 2020 la instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI.

Repartizarea candidaților pe locurile alocate beneficiarilor din MAI se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor.

Cererea-tip de înscriere (prevăzută în anexa nr. 1 la Dispoziția-cadru nr. II/17953/2019) se descarcă de pe site-ul oficial al MAI (secțiunea Carieră)/vezi nota din subsolul paginii, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se depune la sediul inspectoratelor pentru situații de urgență județene până la data de 16.06.2020, iar dosarul de recrutare se completează până la data de 22 iunie 2020.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opțiuni.

Secțiunea II – Condiții de recrutare

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare, precum şi pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sunt următoarele:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. l) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la litera d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la litera lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Secțiunea III – Criterii specifice

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

 1. a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 2. b) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale;
 3. c) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 4. d) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Pentru admiterea la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, altele decât cele din subordinea MAI, pe locurile rezervate MAI, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod suplimentar, după caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.

Secțiunea IV – Documente necesare pentru recrutare

În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului:

 1. completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;
 2. depun la dosarul de recrutare, documentele necesare constituirii acestuia.

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere;
 2. b) diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2020;
 3. c) foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
 4. d) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 5. e) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil;
 6. f) copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 7. g) curriculum vitae – Europass (CV);
 8. h) autobiografia;
 9. i) tabelul nominal cu rudele candidatului;
 10. j) cazierul judiciar;
 11. k) 1 fotografie color 9×12 cm;
 12. l) fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 13. m) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
 14. n) cazierul judiciar.

Copiile documentelor prevăzute mai sus se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.

Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute anterior nu se mai realizează.

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

Candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutarea şi selecţia, în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat, respectiv completarea cererilor de înscriere, constituirea dosarului de recrutare şi participarea la concursul de admitere.

Secțiunea V – Susținerea probelor eliminatorii și evaluarea psihologică

Probele eliminatorii se susțin la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 7-15 iulie 2020, potrivit planificării Direcției Generale Management Resurse Umane a MAI care va fi adusă la cunoștința candidaților în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI la secțiunea Carieră/instituții de învățământ/formare profesională.

În vederea susținerii probelor eliminatorii, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul și echipamentul sportiv necesar desfășurării probei de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 sau în anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare.

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează de specialiști din cadrul unităților de recrutare, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuții de recrutare.

La proba de evaluare a performanței fizice, nu se admit contestații, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Secțiunea VI – Dispoziții finale

Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:

 1. a) nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 2. b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;
 3. c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare și selecție.

În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.

Probele de verificare a cunoștințelor sunt cele stabilite prin regulamentele/ dispozițiile/metodologiile de admitere, planificate conform graficelor de concurs și aduse la cunoștința celor interesați prin site-ul instituțiilor de învățământ.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidaților. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.

 

Candidaţii pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile MAI care promovează probele eliminatorii se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ ale MApN prezentând documentele solicitate de organizatori şi participă la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii.

Instituții de învățământ superior (ofițeri) care școlarizează personal pentru M.A.I. – studii universitare de licență, învățământ cu frecvență:

 

Nr.

crt.

Instituţia de învăţământ Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licență/ domeniul/ arma/ specialitatea militară/ nr. locuri Nr. total locuri
1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – București
Facultatea de Comandă şi Stat Major Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Logistică 8
2. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu
Facultatea de Management Militar Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică  Managementul organizației Auto – 2  

12

Inginerie și management Inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare – Comunicații și informatică  – 2
Facultatea de Științe Economice și Administrative Ştiinţe administrative Administrație publică Logistică – 3
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune Finanțe-contabilitate – 3
Științe militare, informații și ordine publică

 

Management economico-financiar Intendență – 2
3. Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I”
 

 

Facultatea de Comunicații și Sisteme Electronice pentru Apărare și Securitate

 

Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale

Echipamente și sisteme electronice militare -6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Comunicații pentru apărare și securitate – 5
Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică – radioelectronică de aviație – 2
Facultatea de Sisteme

Informatice și Securitate Cibernetică

 

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate națională – 7
 

 

Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică

Inginerie civilă Construcții și fortificații – 5
Inginerie geodezică Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice – 3
Inginerie genistică Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare – 2
 

Inginerie de armament, rachete şi muniţii

Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului – 2
Muniții, rachete, explozivi și pulberi – 1
Materiale energetice și apărare CBRN – 7
  Facultatea de Aeronave și

Autovehicule Militare

 Inginerie aerospațială Aeronave și motoare de aviație – 5
 Ingineria autovehiculelor Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule  – 3
4.  Institutul Medico-Militar Sănătate Medicină – Medicină generală – București 2
5. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” – Constanța
  Facultatea de Inginerie Marină Inginerie marină şi navigaţie  Navigație, hidrografie și echipamente

navale – 11

21
Electromecanică navală – 8
Inginerie electrică Electromecanică – 2
6. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – București
Facultatea de Informații Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică  Psihologie-informaţii – 23 35
Facultatea de Studii de Intelligence  Studii de securitate şi informaţii – 12

 

Învățământ postliceal (maiștri militari)  – învățământ cu frecvență, durata studiilor: 2 ani

 

Unitatea de învățământ Specialitatea/ Specializarea Număr de locuri
Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre ”Basarab I” – Pitești Armament și instalații de lansare – 3

Aparatură artileristică, sisteme de conducere a focului, stabilizatoare – 3

Echipament de apărare chimică, bacteriologică, radiologică și nucleară – CBRN – 3

Intendență/ bucătar – 2

Auto – 3

Construcții – 3

Apărare CBRN – subofițeri – 2

19
Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică – Sibiu Tehnică de comunicaţii – 1

Administrare sisteme/ rețele de comunicații/ informatică – 2

Operare şi mentenanţă echipamente informatice – 2

Administrare securitate sisteme/ rețele de comunicații/ informatică – 2

Operare și mentenanță echipamente de comunicații  – 2

9
Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene ”Traian Vuia” – Boboc Aviație – maistru mecanic:

Aeronave și motoare de aviație – 5

Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de lansare – 1

Aviație – maistru electronist:

Electromecanică și automatizare de bord de aviație – 5

Radioelectronică de bord de aviație – 2

Radiolocație – maistru electronist:

Radiolocație – 3

16
Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale ”Amiral Ion Murgescu” – Constanța  Artilerie navală şi antiaeriană – 1

Timonier și tehnică de navigație navală – 3

Comunicații navale și observare semnalizare – 3

Radiolocație navală – 3

Motoare și mașini navale – 4

Motoare și instalații electrice navale – 4

18

 

Notă:

Candidații la Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I”, specializarea aeronave și motoare de aviație se prezintă pentru examinarea medicală specifică la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială General doctor aviator Victor Anastasiu București.

Locurile scoase la concursurile de admitere de către instituțiile de învățământ sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

Cererile-tip de înscriere se depun de către candidaţi la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupașcu” al judeţului Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Bistriței nr. 51, județul Buzău, până la data de 16.06.2020.

Candidații vor depune toate documentele constitutive ale dosarelor de recrutare până la data de 22.06.2020.

Cererile de înscriere, precum şi depunerea documentelor pentru constituirea dosarelor de recrutare, se depun zilnic, în timpul programului normal de lucru, în intervalul orar 09:00 – 14:00, la structura de resurse umane a inspectoratului.

Alte informaţii suplimentare cu privire la organizarea recrutării şi depunerea documentelor se mai pot obţine în timpul programului normal de lucru la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, tel. 0238/721301/27114.

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult