Concurs la Casa Judeţeană de Pensii Buzău

Casa Judeţeană de Pensii Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Stabiliri Prestaţii. Pentru a participa la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele conndiţii generale privind Statutul funcţionarilor publici, republicată:

 • cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • capacitate deplină de exercitiu;
 • o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
 • contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 • nu au fost destituiţi dîntr—o funcţie publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu au desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Pentru funcția de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Stabiliri Prestaţii, condiţii specifice pe care candidații le au de îndeplinit sunt studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic sau administrative și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 7 ani.

Concursul va avea loc la sediul Casei Judeţene de Pensii Buzău în data de 26.11.2018, ora 10.00 – proba scrisă, 29.11.2018, ora 10.00 – interviul. Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea aIII-a la sediul Casei Judeţene de Pensii Buzău. Dosarele de concurs trebuie sa conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate, certificatele de naştere şi de căsătorie (femei);
 • copiile diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în_specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei’publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
 • curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale , în vederea certificării pentru conformitate cu originalul. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Buzău – Serviciul juridic, resurse umane şi informatică, telefon 0238/724041 , interior 218.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: