Măsuri specifice dispuse de DSV Buzău, pentru perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale

Pentru a preveni apariția toxiinfecţiilor alimentare în perioada Sărbătorilor Pascale când, în mod tradiţional, consumul unor cantităţi de alimente de origine animală creşte, Direcţia Veterinară Buzău va dispune unele măsuri specifice şi va intensifica totodată controalele sanitar veterinare în vederea verificării condiţiilor de igienă în care sunt produse, depozitate, transportate şi valorificate carnea de miel şi ouăle destinate consumului uman, precum şi alte alimente de origine animală. În acest sens, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău va aplica următoarele măsuri, până la data de  01.05.2019:

Măsuri tehnico-administrative:

A fost stabilit un program de lucru pentru întreaga perioadă până la data de 01.05.2019 (premergătoare Sărbătorilor Pascale Catolice, Sărbătorilor Pascale Ortodoxe şi zilei de 1 Mai), în baza căruia medicii veterinari din cadrul DSVSA, circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale (CSVSAO) să efectueze controale oficiale în scopul verificării modului în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare toate pieţele agro-alimentare, abatoarele şi eventualele centre de sacrificare cu activitate temporară, unităţile de tranşare a cărnii, unităţile de procesare şi depozitare a alimentelor de origine animală, precum şi în unităţile de vânzare cu amănuntul şi în unităţile de alimentaţie publică.

La nivelul Direcției Sanitar Veterinare judeţene, al circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale (CSVSAO), va fi asigurată permanenţa, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, va fi afişat programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspecte privind nerespectarea normelor sanitare veterinare. Pentru conştientizarea consumatorilor asupra riscurilor pentru sănătatea publică care decurg în cazul tăierii animalelor în spaţii neaprobate şi fară supraveghere sanitară veterinară, DSVSA Buzău va informa în scris primăriile, Instituția Prefectului și Consiliul județean cu privire la aceste aspecte.

În scopul asigurării protecţiei consumatorilor, DSVSA Buzău va solicita, dacă va fi necesar, sprijinul altor instituţii competente de la nivel judeţean/local (primării, consiliu judeţean, ANAF, CJPC, IJP, IJJ etc.) putând fi organizate și acţiuni comune de control în unităţile care produc, procesează, depozitează, şi comercializează produse de origine animală, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare şi în baza protocoalelor de colaborare încheiat de către ANSVSA cu alte autorităţi. În zonele de restricţie, consecutive confirmării unui focar de pestă porcină africană (PPA) la porcii domestici, mişcarea mieilor destinaţi sacrificării se va face astfel:

 • cu respectarea prevederilor Art 10, alin. (1), litera (d) al Directivei Comisiei nr. 60/2002/EC, care precizează că, în zona de protecţie: “nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde în exploataţie, nici nu poate ieşi din aceasta fără autorizarea autorităţii competente”;
 • cu respectarea prevederilor Art 11, alin. (1), litera (d) al Directivei Comisiei nr. 60/2002/EC, care precizează că, în zona de supraveghere: “nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde sau ieşi din exploataţie fără autorizarea autorităţii competente în următoarele şapte zile de la stabilirea zonei”.

În situaţia în care exploataţia se afla inclusă în Partea III a Anexei la Decizia Comisiei 709/2014/UE, (jud. Buzău este inclus în această zonă) privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre, în special în zonele de restricţie a unei zone infectate, ca urmare a existenţei cazurilor de PPA la mistreţi, se vor respecta cu stricteţe condiţiile de biosecuritate privind mişcarea mieilor. Totodată, având în vedere confirmarea scrapiei în judeţele AG, CS, CT, SB, TM, HD, este necesară aplicarea unor măsuri privind monitorizarea circulaţiei pe teritoriul naţional a ovinelor/caprinelor destinate sacrificării, respectiv întregul traseu de la ferme /exploataţii de origine către abatoare autorizate sanitar veterinar.

În toate pieţele agroalimentare şi în eventuale alte locuri amenajate şi autorizate în care va fi valorificată carnea şi alte produse de origine animală, se va asigura necesarul de personal sanitar veterinar şi permanenţa acestuia, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică. În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare veterinare, se constată că, în pieţele agroalimentare, în unităţile de procesare sau în unităţile de desfacere nu sunt respectate condiţiile sanitare veterinare de funcţionare, DSVSA Buzău va aplica măsura suspendării activităţii până la remedierea tuturor deficienţelor şi vor aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.

Măsurile referitoare la produsele de origine animală:

Cu ocazia controalelor oficiale care vor fi efectuate vor fi verificate următoarele aspecte:

a) Sacrificarea mieilor

Sacrificarea mieilor se va realiza în unităţi de abatorizare, autorizate sanitar veterinar pentru sacrificarea de ovine şi publicate pe site-ul ANSVSA. În cazuri excepţionale, sacrificarea mieilor se poate realiza şi în locurile organizate în condiţiile legii şi amenajate temporar, în care se asigură supraveghere sanitară veterinară şi în care sunt respectate condiţiile de igienă stabilite în Reg. (CE) nr. 852/2004 (privind cerinţele generale de igienă pentru alimente) şi în Reg. (CE) nr. 853/2004 (privind bunăstarea animalelor şi gestionarea materialului cu risc specific – MRS).

Decizia privind organizarea activităţii din punct de vedere sanitar veterinar în locurile special amenajate temporar, revine DSVSA, numai în cazul în care există solicitări scrise din partea unor primării și/sau Instituția Prefectului pentru organizarea unor asemenea locuri unde mai mulţi fermieri/crescători de ovine să sacrifice mieii şi numai dacă în aceste locuri se respectă condiţiile generale şi specifice de igienă, bunăstare a animalelor şi gestionare a SNCU stabilite de legislaţia sanitară veterinară.

Decizia din partea DSVSA privind organizarea şi amenajarea locurilor speciale pentru sacrificarea mieilor se va realiza în baza unei analize detaliate în ceea ce priveşte capacitatea de sacrificare a abatoarelor din judeţ şi oportunitatea amenajării acestor locuri speciale, numai în cazul în care este absolut necesar şi situaţia o impune, ţinând cont de următoarele aspecte:

 • distanţele mari faţă de abatoarele autorizate sanitare veterinar pentru schimburi intracomunitare;
 • numărul mare de miei destinaţi sacrificării în această perioadă, care trebuie să fie peste capacitatea de sacrificare proiectată a abatoarelor autorizate sanitar veterinar din vecinătate;
 • asigurarea la nivel local a numărului suficient de personal sanitar veterinar permanent care să realizeze controlul ante-mortem şi post-mortem al animalelor şi care să poată dispune măsuri în cazurile în care constată încălcări ale prevederilor legislaţiei în vigoare.

Este interzisă organizarea şi amenajarea locurilor speciale pentru sacrificarea mieilor în zonele în care au fost impuse restricţii din motive de sănătate a animalelor. Funcţionarea locurilor de sacrificare a mieilor este permisă numai în perioada 15-28 aprilie 2019 (premergătoare Pastel ui catolic, respectiv Pastel ui ortodox) între orele 07:00 – 17:00. În cazul în care, în baza unei analize detaliate se dispune organizarea şi amenajarea locurilor speciale pentru sacrificarea mieilor, responsabilitatea privind garantarea siguranţei alimentelor, revine DSVSA şi a autorităţilor locale.

În cazul mieilor destinaţi sacrificării se vor avea în vedere şi următoarele aspecte:

 • controlul stării de sănătate a animalelor şi admiterea pentru sacrificare în vederea consumului public numai a animalelor identificate conform legislaţiei în vigoare, care sunt sănătoase, crescute în gospodării, ferme şi localităţi indemne de boli transmisibile;
 • verificarea respectării regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului (conform prevederilor Reg. (CE) nr. 1/2005) şi în timpul tăierii, în toate unităţile aprobate pentru tăierea mieilor (conform prevederilor Reg. (CE) nr. 1099/2009), inclusiv verificarea modului de completare al formularelor de mişcare;
 • transportul mieilor trebuie efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar, iar animalele vor fi însoţite de certificate veterinare care să ateste sănătatea acestora, precum şi de documente care să cuprindă informaţii despre lanţul alimentar, conform modelului stabilit şi transmis prin Notă de serviciu de ANSVSA.

b) Carnea de miel

loturile de carne de miel vor fi livrate din abatoare însoţite de certificate sanitare veterinare, conform modelului stabilit în Ordinul ANSVSA nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu modificările şi completările ulterioare;

marcarea cărnii (carcaselor) de miel rezultate în urma sacrificărilor în abatoare autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare se realizează cu o marcă de sănătate de formă ovală, cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 10/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în eventualele spaţii/locuri amenajate temporar va fi obţinută numai la cererea directă a consumatorilor şi nu poate fi livrată către alte unităţi din domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar veterinar;

marcarea cărnii (carcase/or) de miel rezultate în urma sacrificărilor în eventualele spaţii/locuri amenajate temporar va fi realizată cu o marcă de sănătate de formă rotundă, cu un diametru de 3,5 cm, în interiorul căreia să fie înscrise indicativul judeţului urmat de codul numeric acordat de DSVSA .

În cazul cărnii de miel, cu ocazia controalelor se vor avea în vedere şi următoarele aspecte:

 • verificarea respectării temperaturilor pe timpul transportului pentru carnea de miel (în stare refrigerată sau congelată), inclusiv modul de marcare şi etichetare a acesteia;
 • verificarea condiţiilor de depozitare şi comercializare a cărnii de miel.

Este interzisă depozitarea şi comercializarea cărnii de miel în spaţii improvizate, în care nu sunt asigurate o temperatură adecvată şi condiţii de igienă corespunzătoare.

c) Ouă si produse din ouă destinate consumului uman

producătorii şi comercianţii care valorifică ouă pentru consum uman, precum şi fermelor producătoare şi a centrele de ambalare ouă trebuie să fie supuşi autorizării/înregistrării sanitare veterinare, conform legislaţiei în vigoare;

transportul ouălor trebuie efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar, iar pe întreaga perioadă de depozitare şi comercializare trebuie asigurate condiţii de temperatură (5- 15 0 C ) igienă corespunzătoare;

ouăle trebuie să fie marcate cu codul producătorului şi să provină din centre de ambalare ouă autorizate în conformitate cu cerinţele Reg. (CE) nr. 589/2008 privind standardele de comercializare a ouălor, cu modificările şi completările ulterioare;

examenul ovoscopic va fi efectuat de către personalul sanitar veterinar din cadrul CSVSA pentru ouăle valorificate în pieţele agroalimentare şi în târguri de către producătorii particulari;

ouăle cu coaja crăpată sau lovită vor fi retrase de la vânzare şi vor fi dirijate către o unitate de neutralizare, sau vor fi prelucrate tehnic.

d) Lapte si produse din lapte

comercializarea laptelui şi a brânzeturilor în pieţele agroalimentare şi târguri, de către producătorii agricoli, se realizează în baza documentelor de înregistrare sanitară veterinară, eliberate de către DSVSA, conform prevederilor Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. l11/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

laptele crud destinat vânzării directe către consumatorul final, sau prelucrării în brânzeturi trebuie să provină numai de la animale sănătoase, care nu suferă de boli ce pot fi transmise la om prin intermediul laptelui, crescute în exploataţii autorizate/înregistrate sanitar veterinar;

micii producători care vând direct lapte crud către consumatorul final în pieţe trebuie să deţină fişe de sănătate, care să ateste starea de sănătate a animalelor de la care a fost obţinut laptele, completate de către medicii veterinari din localităţile de origine, conform prevederilor Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 111/2008. cu modificările şi completările ulterioare;

brânzeturile destinate comercializării directe către consumatorul final de către micii producători pot fi expuse la vânzare, în spaţiile special amenajate în pieţe agroalimentare şi târguri, în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confecţionate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic, inox, ceramică, etc);

brânzeturile trebuie protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului şi a expunerii la vânzare către consumatorul final (de exemplu: în recipiente din material plastic, pungi din plastic incolore, etc). Sunt permise transportul şi păstrarea în vederea vânzării directe către consumatorul final a brânzeturilor, în recipiente confecţionate tradiţional din lemn (putini), cu condiţia că acestea să fie curate şi identificate corespunzător, pentru prevenirea contaminării şi asigurarea trasabilității produselor;

comercializarea directă către consumatorul final în pieţele agroalimentare şi târguri, a brânzeturilor obţinute de micii producători se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare, de unică folosinţă (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară, etc.), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător.

În vederea asigurării trasabilitătii brânzeturilor comercializate către consumatorul final, acestea trebuie să fie însoţite de informaţii scrise din partea producătorului, care să conţină menţiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obţinerii, etc. În acest sens, se pot utiliza metode diferite de etichetare, cum ar fi:

 • aplicarea pe ambalajul de transport sau desfacere a unor etichete adezive;
 • utilizarea de pungi imprimate;
 • afişarea, în momentul expunerii la vânzare şi pe toată perioada comercializării, a unor informaţii înscrise pe tăbliţe şi/sau panouri aplicate deasupra sau în dreptul produsului prezentat.

Laptele şi brânzeturile obţinute de către micii producători trebuie să fie sigure pentru sănătatea consumatorilor şi să nu conţină germeni patogeni care să producă toxiinfecţii alimentare la om. Medicii veterinari oficiali care asigură supravegherea pieţelor agroalimentare vor verifica modul în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare pentru transportul, depozitarea şi comercializarea laptelui şi a brânzeturilor obţinute de micii producători.

e) Peștele si produsele din pescuit

Spaţiile şi locurile în care se comercializează peştele şi produsele din pescuit trebuie să îndeplinească condiţiile de igienă şi să fie înregistrate sanitar veterinar, conform prevederilor Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Cu ocazia controalelor se va verifica dacă:

 • sunt respectate cerinţele legislaţiei în vigoare cu privire la transportul, depozitarea şi comercializarea peştelui și produselor din pescuit;
 • gheaţa utilizată pentru menţinerea temperaturii peştelui şi produselor din pescuit proaspete, pe întreaga durată de expunere spre comercializare, este în cantitate suficientă şi este obţinută numai din apă potabilă;
 • se poate asigura trasabilitatea temperaturii peştelui şi produselor din pescuit prin etichete şi alte documente însoţitoare, inclusiv dacă acestea provin din acvacultura (sistem de creştere controlată) sau au fost pescuite din mediul sălbatic;
 • peştele şi produsele din pescuit nu trebuie să fie cu paraziţi vizibili şi sunt corespunzătoare din punct de vedere organoleptic.

Controalele oficiale în spaţiile şi locurile în care se comercializează peştele şi produsele din pescuit vor fi intensificate în perioada 12.04.2019-14.04.2019, precum şi 19.04.2019.-21.04.2019 (cu ocazia sărbătorilor religioase de Florii catolice şi ortodoxe).

Alte produse sau alimente de origine animală

Medicii veterinari oficiali care asigură supravegherea sanitară veterinară a pieţelor agroalimentare, în care producătorii particulari expun spre vânzare produse sau alimente de origine animală, vor interzice comercializarea produselor care nu sunt însoţite de documente care să ateste provenienţa acestora şi a alimentelor care, în urma controlului sanitar veterinar, au fost declarate necorespunzătoare. Se interzice comercializarea produselor şi a alimentelor de origine animală în spaţii improvizate, nesupuse controlului sanitar veterinar, sau în sistem de vânzare stradal, în care nu este asigurată o temperatură şi o stare de igienă corespunzătoare. De asemenea, se va verifica modul în care se efectuează certificarea şi marcarea produselor de origine animală, având în vedere prevederile Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 10/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Măsuri cu caracter general

În cazul în care, cu ocazia controalelor oficiale se constată că, în pieţele agroalimentare, unităţile de depozitare şi comercializare a alimentelor de origine animală, precum şi în unităţile de alimentaţie publică, nu sunt respectate condiţiile sanitare veterinare de funcţionare, DSVSA va aplica măsura suspendării temporare a activităţii acestor unităţi, până la remedierea tuturor deficienţelor, precum şi sancţiuni în conformitate cu prevederile HG nr. 984/2005, cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv reţinerea oficială a produselor neconforme). În cazul în care există suspiciuni cu privire la substituirea speciilor de peşti, sau în situaţia în care există dubii cu privire la încadrarea alimentelor în parametrii de siguranţă şi de calitate prevăzuţi de legislaţia în vigoare, medicii veterinari oficiali pot preleva probe conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 35/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult