fbpx

Se fac angajări la Primăria comunei Săgeata! Vezi ce posturi disponibile sunt

Unitatea administrative teritorială organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcțiilor contractuale vacante  șef serviciu în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata, post vacant contractual, pe perioadă determinată; contabil în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată, part – time, 6 ore; casier în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată, part – time, 6 ore și muncitor în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de șef serviciu sunt: nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani.

Pentru contabil, nivelul studiilor trebuie să fie universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. Nu se solicit vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului. Pentru casier, candidații trebuie să aibă studii medii și la fel ca și în cazuș anterior, nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Candidații care vor să obțină postul de muncitor, trebuie să dețină  studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, iar vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului trebuie să fie de minimum 2 ani. Termenul limită de depunere a dosarelor este 06 iunie, ora 16:00. Pe 14 iunie, de la ora 10:00 va avea loc proba scrisă, iar pe 21 iunie, candidații admiși vor susține de la ora 10:00 interviul în vederea angajării. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Săgeata, judeţul Buzău, telefon: 0238/781.168.

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult