Vrei să te angajezi în armată? O unitate militară din județul Buzău organizează concurs

Sursa foto:wisegeek.com

Unitatea Militară 01838 Boboc organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de expert, grad III (psiholog) și referent II. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru postul de expert, grad III (psiholog), candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, în domeniul psihologie/psiho-sociologie; deținerea atestatului de liberă practică, treapta de specializare minimum „practicant autonom”, în domeniile detaliate pe site-ul unității și vechime în muncă/specialitate minimum 6 luni.

Pentru cei ce doresc să ocupe postul de referent II, condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească sunt: studii medii absolvite – diplomă de bacalaureat; vechime în muncă 6 luni; cunoștințe operare calculator: Microsoft Office, Adobe Photoshop, CorelDraw – nivel mediu și cunoaștere limba engleză – nivel mediu.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 26 iunie 2019, ora 14.00. Buzoienii care vor să ocupe postul de expert, grad III (psiholog) vor avea de trecut mai întâi, de proba scrisă, ce va avea loc pe 09 iulie 2019, la ora 11.00, urmând ca pe 12 iulie 2019, tot la ora 11.00 să susțină interviul. Pentru postul de referent II, proba scrisă va avea loc pe 09 iulie 2019, la ora 12.00, iar cei ce vor trece de această etapă vor susține apoi interviul, în ziua de 12 iulie 2019, la ora 09.00.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unității Militare 01838 Boboc, din localitatea Cochirleanca, judeţul Buzău, telefon 0238/719.107, 0238/719.135, interior 209.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult