Consiliul Local al Municipiului Buzău, convocat în şedinţă ordinară, pe 15 noiembrie

Consiliul Local al Municipiului Buzău este convocat în şedinţă ordinară, pentru vineri, 15 noiembrie 2019, ora 11,00. Pe ordinea de zi au fost incluse 22 de proiecte de hotărâre.

 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea 7 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019;

2.- proiectul de hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău” COD SMIS 128607; Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1; Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC PE PASAJ “DRĂGAICA” DIN MUNICIPIUL BUZĂU;

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate  Stabilirea zonelor unitare din cadrul municipiului Buzău;

5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 248/09.09.2019 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ;

6.- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale «Compania de Apă» S.A. Buzău, din data de 18.11.2019, ora 15:30, respectiv 19.11.2019, ora 15:30;

7.- proiectul de hotărâre privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local, în condițiile O.G. nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale;

8.- proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 284/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ;

9.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, numărului de personal, statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău – forma actualizată conform Codului Administrativ, precum și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău;

10.- proiectul de hotărâre privind numirea domnului Ion Bogdan în funcţia de membru în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

11.- proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de referință propuse de către Societatea Comercială “Urbis Serv” S.R.L. Buzău;

12.- proiectul de hotărâre privind aprobarea de modificare a preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău;

13.- proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social şi modificarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale RER SUD S.A. Buzău;

14.- proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău;

15.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău (Str. „13 Decembrie”, Str. „Vasile Golea”, Intrării “Iazului”, Str. „Coloniilor”);

16.- proiectul de hotărâre pentru stabilirea tarifelor de acces pe proprietăţile Municipiului Buzău în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor electrice și de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi electrice și de comunicații electronice;

17.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, şoseaua Brăilei, limitrof terenurilor cu numerele cadastrale 18829, 16905 şi 66359;

18.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Siriului, nr. 6 bis;

19.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării contractului nr. 22.646 din 20 decembrie 2007 privind asocierea în participaţiune a municipiului Buzău cu Societatea Comercială „Solgres” S.R.L. Mărăcineni, judeţul Buzău;

20.- proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Târgului de Crăciun – ediţia 2019 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2019/2020;

21.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire hale de producție și depozitare corpuri de iluminat și confecții metalice”, U.T.R. 29, Tarla 44, Parcela 787, municipiul Buzău, judeţul Buzău;

22.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada decembrie 2019 – februarie 2020.

VEZI AICI PROIECTELE DE HOTĂRÂRE

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: