fbpx

Primăria Municipiului Rm. Sărat – DISPOZIȚIE de convocare a Consiliului Local în şedinta de lucru ordinară în dată de 29.09.2022

 

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

  Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

DISPUN:

 

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  29.09.2022, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

            (2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 29.09.2022 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 29.09.2022 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

            (2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 29.09.2022 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

              

       

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 29.09.2022

 

Nr.

crt.

Continutul 

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.209/23.09.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
2. Proiect de hotarare nr.210/23.09.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Municipal Rm.Sarat 

initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
3. Proiect de hotarare nr.211/23.09.2022 privind aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din Municipiul Rm.Sarat care au implinit/implinesc 50 de ani de casatorie in anul 2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate simpla
4. Proiect de hotarare nr.212/23.09.2022 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare nr.213/23.09.2022 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Rm.Sarat 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
6. Proiect de hotarare nr.214/23.09.2022 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
7. Proiect de hotarare nr.215/23.09.2022 privind aprobarea acordarii acceptului de infiintare al unui nou consortiu scolar preuniversitar de stat cu denumirea Consortiul Scolar „Principele Ferdinand” Rm.Sarat 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou

Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice 

Majoritate simpla
8. Proiect de hotarare nr.216/23.09.2022  privind numirea pentru anul scolar 2022-2023 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membri ai Consiliilor de Administratie ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat

 – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectie mediu si turism 

Birou

Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice 

Majoritate simpla
9. Proiect de hotarare nr.217/23.09.2022  privind numirea pentru anul scolar 2022-2023 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membri ai Comisiilor pentru evaluarea si asigurarea calitatii din unitatile de invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectie mediu si turism

Birou

Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice 

Majoritate simpla
10. Proiect de hotarare nr.218/23.09.2022  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru „Construire locuinta parter”, la imobilul situat in strada Intrarea Scolii nr.4 (numarul cadastral 36967), Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectie mediu si turism

Serviciul Urbanism Majoritate absoluta
11. Proiect de hotarare nr.219/23.09.2022  privind 

exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Deviere traseu conducta distributie gaze naturale redusa presiune-Aleea Rasaritului, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat, acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.113/08.07.2022, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a terenului in suprafata de totala de 19,8 mp, teren apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, situat pe Aleea Rasaritului, in dreptul imobilului cu numarul cadastral 33479-fosta CT 201, in vederea extinderii retelei de gaze prin introducerea in subteran a conductei de distributie a gazelor naturale in cadrul investitiei mai sus mentionate, catre ENGIE ROMANIA S.A

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectie mediu si turismvalidare

Serviciul Urbanism/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
12. Proiect de hotarare nr.220/23.09.2022  privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Deviere traseu conducta distributie gaze naturale redusa presiune-strada Industriei, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat, acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.112/08.07.2022, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a terenului in suprafata de totala de 25,8 mp, teren apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, situat pe strada Industriei, in dreptul imobilului cu numarul cadastral 33788, in vederea extinderii retelei de gaze prin introducerea in subteran a conductei de distributie a gazelor naturale in cadrul investitiei mai sus mentionate, catre ENGIE ROMANIA S.A

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectie mediu si turism

Serviciul Urbanism/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
13. Proiect de hotarare nr.221/23.09.2022  prin care se ia act de cererea domnului DINULESCU FLORIAN COSTIN privind reinnoirea mandatului de administrator neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile legale in vigoare

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment

Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice 

Majoritate simpla
14. Proiect de hotarare nr.222/23.09.2022  prin care se ia act de cererea doamnei MEIROSU NICOLETA privind reinnoirea mandatului de administrator neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile legale in vigoare

 – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment

Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice 

Majoritate simpla
15. Proiect de hotarare nr.223/23.09.2022  privind aprobarea declansarii procedurii de evaluare in vederea reiinoirii mandatelor administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat care au depus cerere in acest sens si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment

Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice 

Majoritate simpla
16. Proiect de hotarare nr.224/23.09.2022 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru (administrator neexecutiv) in cadrul Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment

Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice 

Majoritate simpla
17. Proiect de hotarare nr.225/23.09.2022 privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la

S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorilor provizorii, numire determinata de incetarea prin ajungere la termen a mandatelor membrilor Consiliului de Administratie la societatea anterior mentionata, pana la finalizarea procedurilor de evaluare, respectiv de selectie a administratorilor in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment

Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice 

Majoritate simpla
18. Proiect de hotarare nr.226/23.09.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – Studiu de fezabilitate revizuit pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020” precum si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului aferenti UAT-Municipiul Rm.Sarat–forma revizuita

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

Majoritate 

simpla

19. Proiect de hotarare nr.227/23.09.2022 privind modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat, derulate de catre S.C RER SUD S.A, conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat nr.67464/10032/07.10.2019incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

Majoritate 

absoluta

20. Proiect de hotarare nr.228/23.09.2022 privind aprobarea instalarii statiilor de reincarcare electrice in cadrul proiectului „Construire locuinte de serviciu pentru specialisti din sanatate si invatamant in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau” pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile prin Planul National de Redresare si Rezilienta in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 –Fondul Local, Investitia: I.2 –Construirea de locuinte nZEB plus – pentru tineri/locuinte de serviciu pentru specialisti din sanatate si invatamant

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectie mediu si turism

Birou Programe cu Finantare Externa, Investitii si Achizitii Publice Majoritate 

simpla

21. Proiect de hotarare nr.229/23.09.2022 privind aprobarea participării Municipiului Râmnicu Sărat la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”, program finanțat din veniturile Fondului pentru mediu, pentru un număr de 50 autovehicule uzate

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate 

absoluta

22. Proiect de hotarare nr.230/23.09.2022 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat cu privire la oportunitatea achizitionarii de catre Municipiul Rm.Sarat a unor bunuri imobile-terenuri (categoria de folosinta –curti constructii), in suprafata totala de 5296 mp, situate in intravilanul Municipiului Rm.Sarat, strada Industriei nr.1, judetul Buzau, in vederea optimizarii functionale a cailor de acces existente in zona

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Urbanism/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate 

absoluta

23. Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Convocator si materiale sedinta AGA ADI „Buzau 2008” si procesul verbal si hotararile AGA ADI „Buzau 2008” din 19.09.2022;
  1. Adresa raspuns a Spitalului Municipal Rm.Sarat nr.11235/13.09.2022, inregistrata la Primaria Rm.sarat sub nr.59436/15.09.2022, la petitia transmisa prin adresa nr.53106/19.08.2022

 

 

 

 

 

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult