Primarul Mun. Râmnicu Sărat – dispoziție de convocare a Consiliului Local în şedința de lucru ordinară în data de 28.11.2022

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

DISPUN:

 

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  28.11.2022, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 28.11.2022 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 28.11.2022 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 28.11.2022 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

             

      

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

 

 

Nr. 1373

Rm. Sarat 22.11.2022

 

 

 

 

 

Anexa la Dispozitia nr.1373 /22.11.2022

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 28.11.2022

 

 

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.259/22.11.2022 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv executia bugetului de venituri proprii si subventii si executia bugetului imprumuturilor interne ale Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul III al anului 2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
2. Proiect de hotarare nr.260/22.11.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Serviciul Buget-Contabilitate Majoritate absoluta
3. Proiect de hotarare nr.261/22.11.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Municipal Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul Buget-Contabilitate Majoritate absoluta
4. Proiect de hotarare nr.262/22.11.2022 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar din Municipiul Rm.Sarat pentru anul scolar 2022-2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul Buget-Contabilitate/ Biroul Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant,  Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare nr.263/22.11.2022 privind aprobarea alocarii sumei de 22.500 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2022, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un numar de 150 de persoane aflate in nevoie sociala din Municipiul Rm.Sarat cu ocazia Sarbatorilor de iarna

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul Buget-Contabilitate Majoritate simpla
6. Proiect de hotarare nr.264/22.11.2022 privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor de urgenta unei familii aflata in situatie de necesitate

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul Buget-Contabilitate Majoritate simpla
7. Proiect de hotarare nr.265/22.11.2022 privind repartizarea sumei de 160.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2022 pentru acordarea sprijinului financiar unor unitati de cult din Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul Buget-Contabilitate Majoritate simpla
8. Proiect de hotarare nr.266/22.11.2022  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Buget-Contabilitate Majoritate absoluta
9. Proiect de hotarare nr.267/22.11.2022  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Buget-Contabilitate Majoritate absoluta
10. Proiect de hotarare nr.268/22.11.2022  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat pe anul 2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Buget-Contabilitate Majoritate absoluta
11. Proiect de hotarare nr.269/22.11.2022  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si constituirea rezervei de implementare aferenta restului de executat conform contractului de achizitie publica de lucrari (proiectare si executie) nr.76674/06.01.2021 pentru obiectivul de investitii  „Construire locuinte colective sociale S+P+3E, strada Intrarea Orizont nr.2, Cartier Alecu Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau” in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Serviciul Buget-Contabilitate/

Birou Programe cu Finantare Externa, Investitii si Achizitii Publice

 

Majoritate simpla
12. Proiect de hotarare nr.270/22.11.2022  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si constituirea rezervei de implementare aferenta restului de executat conform contractului de achizitie publica de lucrari (proiectare si executie) nr.76675/06.01.2021 pentru obiectivul de investitii  „Modernizare strazi in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau” in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Serviciul Buget-Contabilitate/

Birou Programe cu Finantare Externa, Investitii si Achizitii Publice

 

Majoritate simpla
13. Proiect de hotarare nr.271/22.11.2022 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri aflate in proprietatea privata a Municipiului Rm.Sarat transmise in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Urbanism Majoritate absoluta
14. Proiect de hotarare nr.272/22.11.2022 privind aprobarea listei finale de prioritati privind solutionarea cererilor in vederea atribuirii de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, pentru anul 2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Spatiu Locativ

Majoritate

absoluta

15. Proiect de hotarare nr.273/22.11.2022 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Alimentare cu energie electrica spatiu comercial PROFI ROM FOOD S.R.L, strada Victoriei, Municipiul Ramnicu Sarat, Judetul Buzau”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat, acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.122/01.08.2022, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei capacitatii energetice, a terenului in suprafata totala de 18 mp, situat pe Aleea Belsugului din Municipiul Ramnicu Sarat, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat,  in vederea racordarii la sistemul de distributie a energiei electrice a spatiului comercial PROFI ROM FOOD S.R.L, situate in strada Victoriei nr.2 din Municipiul Ramnicu Sarat, catre Distributie Energie Electrica Romania-Sucursala Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Serviciul Urbanism/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate

absoluta

16. Proiect de hotarare nr.274/22.11.2022  privind

exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executia lucrarilor de “Extindere retea gaze naturale + Bransament si P.R.M gaze naturale” lucrari ce se vor executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 276 mp) in vederea extinderii retelei de gaze naturale si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a unor imobile  situate in Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat,  catre ENGIE ROMANIA S.A

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Serviciul Urbanism/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate

absoluta

17. Proiect de hotarare nr.275/22.11.2022 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca

S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Inlocuire retele de apa si bransamente pe strazile: 9 Mai, Perisori si Fdt.Perisori, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau” sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 231 mp), precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau  a terenurilor necesare efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Serviciul Urbanism/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate

absoluta

18. Proiect de hotarare nr.276/22.11.2022 privind schimbarea partiala, pentru o perioada de 10 ani, a destinatiei imobilului apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, judetul Buzau, identificat in Cartea Funciara nr.37842 a Municipului Rm.Sarat, avand numar cadastral 37842-C6, situat administrativ in Municipiul Rm.Sarat, strada Ion Mihalache nr.50B (fosta Horia nr.50/2A), judetul Buzau, respectiv a unei parti din acesta reprezentand constructie in suprafata construita de 207,13 mp (suprafata utila de 152,84 mp) cu teren aferent in suprafata totala de 377 mp, din imobil-constructii administrative si social culturale, ce au fost folosite de Liceul Tehnologic “Victor Frunza”, in spatiu destinat activitatilor de utilitate publica

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Buget-Contabilitate/ Birou

Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant,  Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice/

Compartiment Administrare Patrimoniu/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

 

Majoritate absoluta
19. Proiect de hotarare nr.277/22.11.2022 privind darea in administrare Inspectoratului Judetean de Jandarmi Buzau a imobilului – constructie in suprafata construita de 207,13 mp (suprafata utila de 152,84 mp) cu teren aferent in suprafata totala de 377 mp, parte din imobilul apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, judetul Buzau, identificat in Cartea Funciara nr.37842 a Municipului Rm.Sarat, avand numar cadastral 37842-C6, situat administrativ in Municipiul Rm.Sarat, strada Ion Mihalache nr.50B (fosta Horia nr.50/2A), judetul Buzau,  pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii Detasamentului 4 Jandarmi din cadrul I.J.J Buzau, pe o perioada de 5 ani

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Administrare Patrimoniu/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

 

Majoritate absoluta
20. Proiect de hotarare nr.278/22.11.2022 privind achizitionarea de catre Municipiul Rm.Sarat a unor bunuri imobile-terenuri (categoria de folosinta –curti constructii), in suprafata totala de 5296 mp, situate in intravilanul Municipiului Rm.Sarat, strada Industriei nr.1, judetul Buzau, in vederea optimizarii functionale a cailor de acces existente in zona

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Buget Contabilitate/

Serviciul Urbanism/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate

calificata

21. Proiect de hotarare nr.279/22.11.2022 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat cu privire la oportunitatea achizitionarii de catre Municipiul Rm.Sarat a unui bun imobil-teren (categoria de folosinta –curti constructii), in suprafata totala de 474 mp, situat in intravilanul Municipiului Rm.Sarat, strada Cpt.Rosca Nicolae nr.7 (lotul 2 in propunerea de dezlipire), judetul Buzau, in vederea reabilitarii si modernizarii caii de acces cu functie colectoare pentru Cartierul Extindere Slam Ramnic

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Buget Contabilitate/

Serviciul Urbanism/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate

absoluta

22. Proiect de hotarare nr.280/22.11.2022 privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a duratei contractului nr. 12790/05.08.2011 pentru delegarea directă, prin concesiune, a gestiunii activităţii de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Rm.Sărat precum şi a activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor staţionate neregulamentar sau abandonate în municipiul Rm.Sărat cu _______luni/an(i), incepand cu 01.01.2023

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/ Compartiment Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Unitati Publice Majoritate

absoluta

23. Proiect de hotarare nr.281/22.11.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea „Construire spalatorie auto self service”, la imobilul situat in B-dul Eroilor nr.27A (numarul cadastral 32409), Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Serviciul Urbanism Majoritate

absoluta

24. Proiect de hotarare nr.282/22.11.2022 privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere, vacant, de manager (director), gradul II, la Biblioteca Municipala

„Corneliu Coposu” Ramnicu Sarat

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Birou

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

Majoritate

simpla

25. Proiect de hotarare nr.283/22.11.2022 privind

aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Municipiul Râmnicu Sărat pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” COD MYSMIS 130963

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Serviciul Buget Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate

simpla

26. Proiect de hotarare nr.284/22.11.2022 privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat care au solicitat reiinoirea mandatului, intocmit de catre Comisia de selectie infiintata prin HCL nr.223/29.09.2022, numirea membrilor Consiliului de Administratie al  S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat ca urmare a parcurgerii procedurii de reinnoire a mandatelor, precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus mentionata

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate

simpla

27. Proiect de hotarare nr.285/22.11.2022 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 05.12.2022, ora 1200 (sau 06.12.2022, ora 1200 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate

simpla

28. Proiect de hotarare nr.286/22.11.2022 privind

împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 05.12.2022, ora 1200 (sau în data de 06.12.2022, ora 1200 – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7), nr.I.8), nr.I.9)  si nr.I.10) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.190/03.11.2022 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.78105/04.11.2022

   – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment

Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

Majoritate

simpla

29. Proiect de hotarare nr.287/22.11.2022 privind

aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin

HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 05.12.2022, ora 1300 (sau 06.12.2022, ora 1300 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment

Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

Majoritate

simpla

30. Proiect de hotarare nr.288/22.11.2022 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data 05.12.2022, ora 1300 (sau 06.12.2022, ora 1300 – daca e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2) si nr.I.3) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.189/03.11.2022 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.78103/04.11.2022
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment

Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

Majoritate

simpla

31. Alte probleme ale activitatii curente:

1.    Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 22.10.2022-17.11.2022;

2.    Convocator, materiale sedinta AGA ADI „Buzau 2008” si procesul verbal si hotararile AGA ADI „Buzau 2008” din 02.11.2022

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult