Râmnicu Sărat – DISPOZIȚIE de convocare a Consiliului Local în şedinta de lucru ordinară în data de 31.10.2022

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

DISPUN:

 

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  31.10.2022, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 31.10.2022 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 31.10.2022 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 31.10.2022 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

             

      

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

 

 

Nr. 1173

Rm. Sarat 25.10.2022

 

 

 

 

 

Anexa la Dispozitia nr.1173/25.10.2022

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 31.10.2022

 

 

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.231/25.10.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
2. Proiect de hotarare nr.232/25.10.2022 privind avizarea constituirii comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere, vacante, de director financiar-contabil in cadrul Spitalului Municipal Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
3. Proiect de hotarare nr.233/25.10.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in comisia de concurs si in comisia de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere, vacante, de director financiar-contabil in cadrul Spitalului Municipal Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
4. Proiect de hotarare nr.234/25.10.2022 privind infiintarea unei comisii speciale de analiza si verificare a activitatii Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare nr.235/25.10.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului contractual de conducere, vacant, de manager-director, gradul II, la Biblioteca Municipala „Corneliu Coposu” Ramnicu Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

 

Majoritate simpla
6. Proiect de hotarare nr.236/25.10.2022 privind infiintarea si stabilirea structurii comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul pentru ocuparea postului contractual de conducere, vacant, de manager (director), gradul II la Biblioteca Municipala “Corneliu Coposu” Ramnicu Sarat, precum si desemnarea reprezentantilor autoritatii in cele doua comisii

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

 

Majoritate simpla
7. Proiect de hotarare nr.237/25.10.2022 privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al

Muzeului Municipal „Octavian Mosescu” Ramnicu Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

 

Majoritate simpla
8. Proiect de hotarare nr.238/25.10.2022  privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati (faza Studiu de fezabilitate) in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii  „Amenajare parcuri/zone verzi in Zona Urbana Marginalizata” a Municipiului Rm.Sarat (6 parcuri/zone verzi), cod SMIS 2014+:153900, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7877/03.08.2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/Birou Programe cu Finantare Externa, Investitii si Achizitii Publice-Compartiment Programe cu Finantare Externa Majoritate simpla
9. Proiect de hotarare nr.239/25.10.2022  privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati (faza Studiu de fezabilitate) in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii  „Executare lucrari de amenajare a trei terenuri sintetice pentru activitati sportive (pozitia 1- 2 terenuri)”,  cod SMIS 2014+:153898, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7790/29.06.2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/Birou Programe cu Finantare Externa, Investitii si Achizitii Publice-Compartiment Programe cu Finantare Externa Majoritate simpla
10. Proiect de hotarare nr.240/25.10.2022  privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati (faza Studiu de fezabilitate) in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii  „Executare lucrari de amenajare a unui loc de joaca in zona urbana marginalizata”, cod SMIS 2014+:153901, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7824/18.07.2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/Birou Programe cu Finantare Externa, Investitii si Achizitii Publice-Compartiment Programe cu Finantare Externa Majoritate simpla
11. Proiect de hotarare nr.241/25.10.2022  privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati (faza Studiu de fezabilitate) in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii  „Executie lucrari de amenajare doua locuri de joaca”, in Zona Urbana Marginalizata a Municipiului Rm.Sarat, cod SMIS 2014+:153901, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7824/18.07.2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/Birou Programe cu Finantare Externa, Investitii si Achizitii Publice-Compartiment Programe cu Finantare Externa Majoritate simpla
12. Proiect de hotarare nr.242/25.10.2022  privind aprobarea Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici (faza Proiect Tehnic) si constituirea rezervei de implementare aferenta devizului general actualizat (faza D.A.L.I) in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii  „Reabilitare cladire comandament fosta unitate militara (Corp C12) pentru Centrul Comunitar Integrat Ramnicu Sarat”, cod SMIS 2014+:142505, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7162/14.10.2021

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/Birou Programe cu Finantare Externa, Investitii si Achizitii Publice-Compartiment Programe cu Finantare Externa Majoritate simpla
13. Proiect de hotarare nr.243/25.10.2022 privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii  „Executie lucrari de reabilitare cladire si montare panouri fotovoltaice”, cod SMIS 2014+:152567, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7834/15.07.2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Directia economica/

Birou Programe cu Finantare Externa, Investitii si Achizitii Publice

Majoritate simpla
14. Proiect de hotarare nr.244/25.10.2022 privind  aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii  „Lucrari de asfaltare in cartierele Slam Ramnic, Extindere Slam Ramnic, Barasca, Anghel Saligny, Zidari si Alecu Bagdat”, cod SMIS 2014+:152567, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7834/15.07.2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Directia economica/

Birou Programe cu Finantare Externa, Investitii si Achizitii Publice

Majoritate simpla
15. Proiect de hotarare nr.245/25.10.2022  privind aprobarea modificarii Anexei nr.1 la HCL nr.116/27.05.2021 privind contractarea si garantarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 17.100.000 lei, pentru asigurarea finantarii/cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o maturitate de 12 ani, cu 2 ani perioada de gratie

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
16. Proiect de hotarare nr.246/25.10.2022 privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala (pentru un membru),  a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment

Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice

Majoritate simpla
17. Proiect de hotarare nr.247/25.10.2022 privind aprobarea Planului de selectie – componenta integrala pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment

Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice

Majoritate simpla
18. Proiect de hotarare nr.248/25.10.2022 privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat cu doua bunuri mobile – autobuze

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget Contabilitate/

Compartiment

Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice

Majoritate

absoluta

19. Proiect de hotarare nr.249/25.10.2022 privind darea in concesiune catre Societatea Comerciala Transport Urban de Calatori S.A Ramnicu Sarat a bunurilor mobile – autobuze, inventariate in domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat, in considerarea derularii contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS nr. 802/14.06.2021 si a actelor aditionale la acesta

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget Contabilitate/

Compartiment

Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice

Majoritate

absoluta

20. Proiect de hotarare nr.250/25.10.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Compartiment Registrul Agricol Majoritate

simpla

21. Proiect de hotarare nr.251/25.10.2022 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Extindere retea gaze naturale pe B-dul Eroilor + Bransament si P.R.M gaze naturale imobil din B-dul Eroilor nr.28A”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 25,20 mp) in vederea extinderii retelei de gaze naturale si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului situat pe B-dul Eroilor nr.28A din Municipiul Rm.Sarat, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat,  catre ENGIE ROMANIA S.A

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Serviciul Urbanism/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate

absoluta

22. Proiect de hotarare nr.252/25.10.2022 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Extindere retea gaze naturale pe Fdt.Andreiasi + Bransament si P.R.M gaze naturale imobil din Fdt.Andreiasi nr.3”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 31,80 mp) in vederea extinderii retelei de gaze naturale si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului situat pe Fdt.Andreiasi nr.3 din Municipiul Rm.Sarat, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat,  catre ENGIE ROMANIA S.A

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Serviciul Urbanism/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate

absoluta

23. Proiect de hotarare nr.253/25.10.2022 privind insusirea si aprobarea documentatiei tehnice cadastrale de alipire a doua imobile-terenuri situate in Municipiul Rm.Sarat, strada Focsani nr.1, judetul Buzau, terenuri ce fac obiectul contractului de concesiune nr.2555/31.12.2007 si actelor aditionale nr.1 si 2 la acesta, la initiativa concesionarului, ambele imobile-terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Serviciul Urbanism/

Compartiment Administrare Patrimoniu/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate

absoluta

24. Proiect de hotarare nr.254/25.10.2022 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii  „C.N.I” -S.A, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip – „Bazin de inot didactic si de agrement, strada Focsani, nr.21, municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Birou Programe cu Finantare Externa, Investitii si Achizitii Publice- Compartiment Investitii Majoritate

absoluta

25. Proiect de hotarare nr.255/25.10.2022 privind modificarea titlului, art.1 si a art.2 din HCL nr.171/30.06.2022 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii  „C.N.I” -S.A, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Construire cresa medie, str. Focsani, nr.21, municipiul Ramnicu Sarat”

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice –Compartiment Tehnic Majoritate

absoluta

26. Proiect de hotarare nr.256/25.10.2022 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri aflate in proprietatea privata a Municipiului Rm.Sarat transmise in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Urbanism Majoritate

absoluta

27. Proiect de hotarare nr.257/25.10.2022 privind aprobarea participării U.A.T -Municipiul Ramnicu Sarat, in calitate de partener in cadrul Acordului de parteneriat cu Compania de Apa  S.A Buzau, aceasta avand calitatea de lider de parteneriat si depunerea de catre Compania de Apa  S.A Buzau in calitate de operator regional a cererii de finantare „Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apa si canalizare existente” in cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si canalizare” finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta – Componenta C1 –Managementul Apei, Investitia 3. Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele  de alimentare cu apa si canalizare existente, precum si aprobarea implementarii proiectului conform cererii de finantare

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment

Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

Majoritate

simpla

28. Proiect de hotarare nr.258/25.10.2022 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile noiembrie 2022-ianuarie 2023
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate

simpla

29. Alte probleme ale activitatii curente:

1.    Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 23.08.2022-21.10.2022;

2.    Convocator si materiale sedinta AGA ADI „Buzau 2008” si procesul verbal si hotararile AGA ADI „Buzau 2008” din 21.10.2022

 

 

         Primar,                                                                       Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

ANUNT

 

          In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 31.10.2022, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

 

1. Proiect de hotarare nr.231/25.10.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

2. Proiect de hotarare nr.232/25.10.2022 privind avizarea constituirii comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere, vacante, de director financiar-contabil in cadrul Spitalului Municipal Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3. Proiect de hotarare nr.233/25.10.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in comisia de concurs si in comisia de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere, vacante, de director financiar-contabil in cadrul Spitalului Municipal Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

4. Proiect de hotarare nr.234/25.10.2022 privind infiintarea unei comisii speciale de analiza si verificare a activitatii Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5. Proiect de hotarare nr.235/25.10.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului contractual de conducere, vacant, de manager-director, gradul II, la Biblioteca Municipala „Corneliu Coposu” Ramnicu Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

6. Proiect de hotarare nr.236/25.10.2022 privind infiintarea si stabilirea structurii comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul pentru ocuparea postului contractual de conducere, vacant, de manager (director), gradul II la Biblioteca Municipala “Corneliu Coposu” Ramnicu Sarat, precum si desemnarea reprezentantilor autoritatii in cele doua comisii

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

7. Proiect de hotarare nr.237/25.10.2022 privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al

Muzeului Municipal „Octavian Mosescu” Ramnicu Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

8. Proiect de hotarare nr.238/25.10.2022  privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati (faza Studiu de fezabilitate) in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii  „Amenajare parcuri/zone verzi in Zona Urbana Marginalizata” a Municipiului Rm.Sarat (6 parcuri/zone verzi), cod SMIS 2014+:153900, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7877/03.08.2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

9. Proiect de hotarare nr.239/25.10.2022  privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati (faza Studiu de fezabilitate) in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii  „Executare lucrari de amenajare a trei terenuri sintetice pentru activitati sportive (pozitia 1- 2 terenuri)”,  cod SMIS 2014+:153898, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7790/29.06.2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

10. Proiect de hotarare nr.240/25.10.2022  privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati (faza Studiu de fezabilitate) in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii  „Executare lucrari de amenajare a unui loc de joaca in zona urbana marginalizata”, cod SMIS 2014+:153901, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7824/18.07.2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

11. Proiect de hotarare nr.241/25.10.2022  privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati (faza Studiu de fezabilitate) in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii  „Executie lucrari de amenajare doua locuri de joaca”, in Zona Urbana Marginalizata a Municipiului Rm.Sarat, cod SMIS 2014+:153901, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7824/18.07.2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

12. Proiect de hotarare nr.242/25.10.2022  privind aprobarea Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici (faza Proiect Tehnic) si constituirea rezervei de implementare aferenta devizului general actualizat (faza D.A.L.I) in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii  „Reabilitare cladire comandament fosta unitate militara (Corp C12) pentru Centrul Comunitar Integrat Ramnicu Sarat”, cod SMIS 2014+:142505, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7162/14.10.2021

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

13. Proiect de hotarare nr.243/25.10.2022 privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii  „Executie lucrari de reabilitare cladire si montare panouri fotovoltaice”, cod SMIS 2014+:152567, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7834/15.07.2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

14. Proiect de hotarare nr.244/25.10.2022 privind  aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii  „Lucrari de asfaltare in cartierele Slam Ramnic, Extindere Slam Ramnic, Barasca, Anghel Saligny, Zidari si Alecu Bagdat”, cod SMIS 2014+:152567, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7834/15.07.2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

15. Proiect de hotarare nr.245/25.10.2022  privind aprobarea modificarii Anexei nr.1 la HCL nr.116/27.05.2021 privind contractarea si garantarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 17.100.000 lei, pentru asigurarea finantarii/cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o maturitate de 12 ani, cu 2 ani perioada de gratie

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

16. Proiect de hotarare nr.246/25.10.2022 privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala (pentru un membru),  a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

17. Proiect de hotarare nr.247/25.10.2022 privind aprobarea Planului de selectie – componenta integrala pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

18. Proiect de hotarare nr.248/25.10.2022 privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat cu doua bunuri mobile – autobuze

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

19. Proiect de hotarare nr.249/25.10.2022 privind darea in concesiune catre Societatea Comerciala Transport Urban de Calatori S.A Ramnicu Sarat a bunurilor mobile – autobuze, inventariate in domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat, in considerarea derularii contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS nr. 802/14.06.2021 si a actelor aditionale la acesta

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

20. Proiect de hotarare nr.250/25.10.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

21. Proiect de hotarare nr.251/25.10.2022 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Extindere retea gaze naturale pe B-dul Eroilor + Bransament si P.R.M gaze naturale imobil din B-dul Eroilor nr.28A”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 25,20 mp) in vederea extinderii retelei de gaze naturale si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului situat pe B-dul Eroilor nr.28A din Municipiul Rm.Sarat, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat,  catre ENGIE ROMANIA S.A

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

22. Proiect de hotarare nr.252/25.10.2022 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Extindere retea gaze naturale pe Fdt.Andreiasi + Bransament si P.R.M gaze naturale imobil din Fdt.Andreiasi nr.3”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 31,80 mp) in vederea extinderii retelei de gaze naturale si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului situat pe Fdt.Andreiasi nr.3 din Municipiul Rm.Sarat, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat,  catre ENGIE ROMANIA S.A

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

23. Proiect de hotarare nr.253/25.10.2022 privind insusirea si aprobarea documentatiei tehnice cadastrale de alipire a doua imobile-terenuri situate in Municipiul Rm.Sarat, strada Focsani nr.1, judetul Buzau, terenuri ce fac obiectul contractului de concesiune nr.2555/31.12.2007 si actelor aditionale nr.1 si 2 la acesta, la initiativa concesionarului, ambele imobile-terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

24. Proiect de hotarare nr.254/25.10.2022 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii  „C.N.I” -S.A, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip – „Bazin de inot didactic si de agrement, strada Focsani, nr.21, municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

25. Proiect de hotarare nr.255/25.10.2022 privind modificarea titlului, art.1 si a art.2 din HCL nr.171/30.06.2022 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii  „C.N.I” -S.A, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Construire cresa medie, str. Focsani, nr.21, municipiul Ramnicu Sarat”

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

26. Proiect de hotarare nr.256/25.10.2022 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri aflate in proprietatea privata a Municipiului Rm.Sarat transmise in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

  – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

27. Proiect de hotarare nr.257/25.10.2022 privind aprobarea participării U.A.T -Municipiul Ramnicu Sarat, in calitate de partener in cadrul Acordului de parteneriat cu Compania de Apa  S.A Buzau, aceasta avand calitatea de lider de parteneriat si depunerea de catre Compania de Apa  S.A Buzau in calitate de operator regional a cererii de finantare „Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apa si canalizare existente” in cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si canalizare” finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta – Componenta C1 –Managementul Apei, Investitia 3. Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele  de alimentare cu apa si canalizare existente, precum si aprobarea implementarii proiectului conform cererii de finantare

Cirjan Sorin-Valentin- Primar

28. Proiect de hotarare nr.258/25.10.2022 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile noiembrie 2022-ianuarie2023
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

 

Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 23.08.2022-21.10.2022;
  1. Convocator si materiale sedinta AGA ADI „Buzau 2008” si procesul verbal si hotararile AGA ADI „Buzau 2008” din 21.10.2022

 

Publicăm astăzi 25.10.2022 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.                          74673/25.10.2022.

 

 

 

Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult