SC Acvaterm SA Râmnicu Sărat, organizează concurs pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a următoarelor funcții

SC Acvaterm SA Râmnicu Sărat, organizează concurs pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a următoarelor funcții de execuție vacante:
– taxator parcare – 2 posturi;
– sofer categoria C+E – 1 post
I. Probele stabilite sunt: o probă scrisă și interviu
II. Condițiile de desfășurare a concursului:
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
• Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada 1 noiembrie -10 noiembrie 2022;
• 14 noiembrie 2022 – afisare selectie dosare;
• 21 noiembrie 2022, ora 13:00 – proba scrisă;
• 23 noiembrie 2022, ora 15.00 – afisare rezultat proba scrisa;
• 24 noiembrie 2022, ora 15:00– proba interviu.
III. Condiții pentru participare la concurs:
• are cetățenia română și domiciliul în România;
• cunoaște limba română, scris și vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
1. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor de taxator parcare, sunt:
• studii medii, finalizate cu diploma de bacalaureat;
• abilități de comunicare;
• disponibilitate de lucru peste program;
• minimum 1 an vechime în munca ;
2. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului de sofer, sunt:
• studii medii, finalizate cu diploma de bacalaureat;
• permis de conducere categoria C+E;
• atestat transport marfa si card tahograf
• vechime minima de 3 ani ;
• cunostinte temeinice de legislatie rutiera;
• cunostinte de mecanica auto;
• abilități de comunicare;
• disponibilitate la un program flexibil de munca;
IV. Dosarul de concurs
Dosarele de participare la concurs se depun la Biroul Resurse Umane al SC ACVATERTM SA, Rm Sarat, in str. N. Balcescu, bl.1 B parter, din Mun Ramnicu Sarat, în termenul stabilit in prezentul anunt si vor contine urmatoarele documente, in mod obligatoriu:
a. opis documente
b. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unității organizatoare;
c. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
d. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de unitate;
e. carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie si original;
f. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
g. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 1 luna anterioara derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
h. curriculum vitae model Euro Pass.
Relații suplimentare se pot obține la tel 0238565356, Biroul Resurse Umane si pe pagina oficiala facebook Acvaterm Ramnicu Sarat
Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere, cu mentiunea “ admis” sau “ respins”, se vor afisa pe pagina oficiala facebook Acvaterm Ramnicu Sarat si pagina https://acvaterm.ro, in data de 14.11.2022, ora 15:00
Bibliografie concurs ocupare posturi taxator parcari :
-Legea 53/2003, Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentul parcarilor de resedinta din Municipiul Rm Sarat;
-Regulamentul parcarilor cu plata dinin Municipiul Rm Sarat.
-Legea 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca
Bibliografie concurs ocupare posturi sofer :
-OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata;
-HGR nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
-Legea nr.49/2006 Noul Cod Rutier cu modificarile si completarile ulterioare;.
– Normele specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere nr.23/1996 editate de Ministerul Muncii si protectiei sociale ;
– Ordinul Ministrului Transportului si infrastructurii nr.980/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, stabilite prin OG nr.27/2011 privind transporturile rutiere

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult