Primarul comunei Padina, dispoziție privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data de 21.12.2022, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

 

Având în vedere:

Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)

 

D I S P U N E :

 

            Art.1  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din

data de 21.12.2022, ora 9:00, la sediul Primariei  Padina, jud. Buzău

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 

 1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
 2. Proiecte de hotarari:

 

 

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de

interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2023, prevăzut de Legea 276/2010 de modificare și completare a Legii 416/2001, de la nivelul comunei Padina, jud. Buzău

Initiator – Viceprimar Condruz Gheorghe –

 

 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de pază al comunei PADINA

incepand cu anul 2023

   Initiator – Viceprimar Condruz Gheorghe –

 

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli privind

consumul  de combustibil, telefonie si protocol pe anul 2023

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 • Proiect de hotărâre privind actualizarea nivelului chiriilor și a spațiilor

închiriate de către Consiliul Local Padina pentru anul 2023

    Initiator – Viceprimar Condruz Gheorghe –

 

 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea fondurilor necesare acordarii ajutoarelor

de incalzire si suplimentelor pentru combustibili solizi sau lichizi beneficiarilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 • Proiect de hotarare privind aprobarea elaborarii Programului anual al

achizitiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achizitie la nivelul com. Padina, jud. Buzau

                            Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 • Proiect de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al com. Padina
 1. 43/2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023

   Initiator – Viceprimar Condruz Gheorghe

 • 8. Proiect de Hotarare pentru completarea  Hotararii Consiliului Local al com. Padina nr.

34/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru a vota aprobarea prelungirii Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare pentru aria de operare – Judetul Buzau 2016 – 2020

                            Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 • Proiect de Hotarare privind punerea la dispozitia Companiei de Apa S.A. Buzau a terenului

domeniu public al com. Padina pentru realizarea proiectului “Extinderea sistemului de canalizare apauzata menajera din oras Pogoanele in localitatea Padina, jud. Buzau”

 

                            Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 • Proiect de Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investitiei

“Extinderea sistemului de canalizare apauzata menajera din oras Pogoanele in localitatea Padina, jud. Buzau”

 

                            Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 • Proiect de Hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și

personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Padina – familia ocupațională ”Adminstrație”

 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 • Proiect de Hotarare pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si

dezvoltarea carierei personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului com. Padina, jud. Buzau

 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 • Proiect de Hotarare privind alegerea presedintelui de ședință pentru perioada ianuarie 2023 – martie 2023

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 

 

 • CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

               Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5  Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile

prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum  si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

PADINA: 13.12.2022

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: