fbpx

Post vacant la Muzeul Județean Buzău. Se organizează concurs

Instituția de cultură organizează în zilele de 24 septembrie și 30 septembrie la sediul din Aleea Castanilor, nr. 1, concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată de desenator studii medii, debutant. Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 16 septembrie 2019 (inclusiv) între orele 08:00-16:30 la secretariatul Muzeului Judeţean Buzău. Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul instituției buzoiene, persoană de contact Simona Tănase. Concursul se va desfăşura la sediul Muzeului Judeţean Buzău, astfel:

  • – selecţia dosarelor: 17.09.2019;
  • – proba practică: 24.09.2019, ora 10ºº;
  • – proba interviu: 30.09.2019, ora 10ºº.

Rezultatul selectării dosarelor se va afişa la sediul Muzeului Judeţean Buzău în data de 18.09.2019. După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei practice și a interviului. Rezultatele contestațiilor se vor afișa în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Actele necesare la depunerea dosarului sunt: cerere de înscriere adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe proprie raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul documentului prevăzut la lit. e) – (cazierul judiciar sau o declarație pe proprie raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează) -, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de  a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Condiţii generale necesare pentru ocuparea postului vacant scos la concurs sunt:

  • – Cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • – Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
  • – Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • – Capacitatea deplină de exerciţiu;
  • – O stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • – Îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • – Lipsa condamnării definitive pentru savârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu exceptia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului vacant de desenator vizează studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat. Nu se solicită vechime în specialitatea studiilor. Mai multe informații precum și bibliografia pentru ocuparea postului vacant le puteție afla de aici:

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” url=”http://www.muzeubuzau.ro/files/organizare/Anunt_concurs_20190924.pdf?fbclid=IwAR0FmnzJDrbMFvz0NN0RTJauj5sRIoORkqcGLLZy2p3531t3JKD1SS8_H_Q” /]

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult