fbpx

Primăria Municipiului Rm. Sărat – dispoziție de convocare a Consiliului Local în şedinta de lucru ordinară în data de 30.07.2020

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 DISPUN:

 

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de 30.07.2020, orele 1100 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 30.07.2020 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali si cu respectarea masurilor de asigurare a distantarii fizice (inclusiv obligativitatea purtarii mastii de protectie).

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 30.07.2020 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 30.07.2020 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

      

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

 Nr. 607

Rm. Sarat 24.07.2020

 

Anexa la Dispozitia nr.________________

PROIECT AL ORDINII DE ZI

cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 30.07.2020

 

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
2. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020 a unor recompense financiare individuale elevilor din Municipiul Rm.Sarat care au obtinut media 10 la examenul de evaluare nationala pentru clasa a VIII-a si respectiv, bacalaureat in sesiunea iunie/iulie 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate simpla
3. Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate simpla
4. Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 500.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020 pentru acordarea unui sprijin financiar

Parohiei «Sfintii Imparati Constantin si Elena» din Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica

 

Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare privind reducerea impozitului anual pe cladiri cu o cota de 50%, cladiri (nerezidentiale) aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, scutirea chiriei, redeventei si a taxei pe cladiri pentru cladirile proprietate publica sau privata a Municipiului Rm.Sarat, date in concesiune sau inchiriere, pe perioada starii de urgenta, in care nu s-a desfasurat activitate economica, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2 precum si a taxei si chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, pentru perioada in care nu au fost decorate efectiv, in conformitate cu prevederile O.U.G nr.69/2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

 

Serviciul Impozite si Taxe Locale Majoritate absoluta
6. Proiect de hotarare privind anularea accesoriilor  în cazul obligaţiilor bugetare restante  la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Rm.Sarat si aprobarea procedurii de anulare a acestora

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul Impozite si Taxe Locale Majoritate absoluta
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si/sau cladiri) aflate in domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Administrare Patrimoniu

 

Majoritate absoluta
8. Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat cu doua bunuri mobile – autobuze

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
9. Proiect de hotarare privind darea in concesiune catre Societatea Comerciala Transport Urban de Calatori S.A Ramnicu Sarat a bunurilor mobile – autobuze, inventariate in domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat, in considerarea derularii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane in Municipiul Râmnicu Sărat nr. 8179/09.05.2013, modificat prin acte aditionale subsecvente

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
10. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment

Registrul Agricol

Majoritate simpla
11. Proiect de hotarare privind aprobarea listei finale de prioritati privind solutionarea cererilor in vederea atribuirii de locuinte din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat

– initiator – Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Spatiu Locativ

Majoritate absoluta
12. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului procedurii de evaluare si selectie pentru incheierea unui Acord de parteneriat (in cadrul caruia Municipiul Rm.Sarat are calitatea de lider) cu entitati publice sau de drept privat  in vederea depunerii unei cereri de finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC/Sesiunea II/iunie 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Compartiment Programe cu Finantare Externa Majoritate absoluta
13. Proiect de hotarare privind aprobarea reinnoirii contractului de inchiriere nr.15026/09.07.2015 ce are ca obiect locuinta sociala, situata in Municipiul Rm.Sarat, strada Duiliu Zamfirescu, bloc 2, ap.1, parter, judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Serviciul Urbanism/

Compartiment Spatiu Locativ

Majoritate absoluta
14. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 301 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 209), strada Oltului nr.55, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri aflata la stadiul de fundatie si cuzineti din beton armat si o constructie parter si etaj (cu tamplarie si finisaje), catre Grigore Adriana, in vederea intrarii in legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, actualizata, respectiv finalizarii constructiei aflate la stadiul de fundatie, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Administrare Patrimoniu

 

Majoritate absoluta
15. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 300 mp  (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Extindere Slam Ramnic (parcela 2), strada Mihail Sadoveanu nr.4, judetul Buzau, pe care este executata o constructie-C1 cu destinatia de locuinta  aflata la stadiul de fundatie, catre doamna Moinescu Carmen, in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru continuare lucrari in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicata, actualizata, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.2179/01.06.2006

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Administrare Patrimoniu

 

Majoritate absoluta
16. Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 17.06.2020-20.07.2020;
  2. Raport semestrial privind activitatea de solutionare a petitiilor semestrul I al anului 2020;
  3. Informare privind Raportul de evaluare a activitatii administratorilor S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru anul 2019;
  4. Informare privind Raportul de evaluare a activitatii administratorilor S.C TUC S.A Rm.Sarat pentru anul 2019;
  5. Informare privind Raportul de evaluare a activitatii administratorilor S.C PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L Rm.Sarat pentru anul 2019

 

 

 

 

         Primar,                                                                       Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult