Proiecte hotărâri ședința extraordinară de îndată a Consiliului Județean Buzău 18 mai 2023

DISPOZIŢIE Nr. 172 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă extraordinară de îndată în data de 18 MAI 2023

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3),
art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

DISPUNE :

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință
extraordinară de îndată, în data de 18 mai 2023, ora 10 00 .
(2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din
Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului
Județean Buzău, având pe ordinea de zi proiectul de hotărâre
nr. 112/16.05.2023,
Pentru aprobarea documentației tehnico – economice, faza
Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții
„Modernizare drum județean pentru acces Vulcanii Noroioși
DJ 102F km. 0+000-8+800 și DJ 220A, km. 0+000-5+800, Sătuc –
Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău” – formă finală.
Art.2. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi este inițiat de
Președintele Consiliului Județean Buzău.
Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem
electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.
Art.4. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței
extraordinare de îndată din 18 mai 2023 se transmite, spre avizare, celor
cinci comisii de specialitate.

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și
Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
dispoziţii care se comunică public.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: