HOTĂRÂREA NR. 24 din data de 14.09.2020 privind Soluționarea plângerii depuse de către Partidul Național Liberal (PNL) – filiala Râmnicu Sărat la BEC nr. 2 Râmnicu Sărat sub nr. 25/13.09.2020

Urmare a convocării membrilor Biroului Electoral de Circumscripție nr. 2 – Râmnicu Sărat, se constată întrunit cvorumul prevăzut de art. 42 din Legea 115/2015.

În data de 13.09.2020, s-a înregistrat la sediul BEC nr. 2 Râmnicu Sărat sub nr.25/13.09.2020 (transmisă prin e-mail) plângerea depusă de către Partidul Național Liberal (PNL) – filiala Râmnicu Sărat.

În data de 14.09.2020 s-a înregistrat la sediul BEC nr. 2 Râmnicu Sărat sub nr. 31/14.09.2020 întâmpinarea depusă de către Organizația Locală Municipală PSD Râmnicu Sărat.

Având  spre  soluţionare plângerea formulată  de PNL – Filiala Râmnicu Sărat, în condiţiile art. 80 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 2 Râmnicu Sărat reţine următoarele:

Prin plângerea formulată şi înregistrată  sub nr. 25/13.09.2020, PNL – Filiala Râmnicu Sărat a solicitat ca Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 2 Râmnicu Sărat, prin hotărâre, să dispună restabilirea ordinii de fapt şi de drept, oprirea distribuirii materialului electoral ilegal, sesizarea autorităţilor competente, a Poliţiei Române şi a Jandarmeriei Române pentru constatarea contravenţiei, precum şi sesizarea Autorităţii Electorale Permanente pentru fapta de utilizare de către competitorii electorali Alianţa PSD – Pro România a unor tipuri de propagandă electorală care nu sunt prevăzute de Legea nr. 336/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniei electorale, actualizată, stipulată în Hotărârea nr. 4/2020 a Autorităţii Electorale Permanente.

În motivare, se arată că în perioada 8 – 13 septembrie 2020, pe raza UAT Râmnicu Sărat, în toate cartierele, la fiecare locuinţă, în cutiile poştale de la fiecare scară de bloc, în faţa bisericilor din oraş, dar şi pe stradă s-a constatat distribuirea ca material de propagandă electorală de către echipele alianţei electorale PSD – Pro România, a ziarului „Sensul Râmnicean”, ziar care are conţinut electoral şi referiri directe la candidatul Sorin Valentin Cîrjan – primar în funcţie, împreună cu pliantele candidatului. Se mai precizează că toate persoanele care distribuie acest material de propagandă pusta ţinuta vestimentară şi însemnele specifice acestei alianţe electorale şi candidatului Sorin Valentin Cîrjan.

Contestatorul consideră că acest ziar este un material electoral care nu îndeplineşte condiţiile legale difuzării în timpul campaniei electorale, nu poată codul mandatar AEP, nu se menţionează la comanda cui este tipărit şi nici nr. de exemplare în care este tipărit etc. Consideră că se încalcă astfel prevederile din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniei electorale, actualizată şi Hotărârea nr. 4/2020 Ghidul finanţării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 Autorităţii Electorale Permanente: „Este considerat material de propagandă electorală orice material scris care se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri, clar identificat”.

În drept, se invocă încălcarea de către Alianţa electorală PSD – Pro România a prevederilor art. 79 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv „un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură; în alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afişajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor.”, precum şi dispoziţiile art. 27 alin. (1), art. 80 alin. (1), (2) şi (6) din Legea nr. 115/2015, Legea nr. 334/2006, Hotărârea nr. 4/2020 a Autorităţii Electorale Permanente.

În probaţiune, s-au depus mai multe fotografii, o înregistrare video, ziarul Sensul Râmnicean, calendarul.

Analizând materialul probator, Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 2 Râmnicu Sărat reţine următoarele:

Pornind de la definiţia „materialului de propagandă electorală” dată de art. 36  alin. (7) din Legea nr. 334/2006: este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri sau referendum, clar identificat;
 2. b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;
 3. c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;
 4. d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului.

Conform art. 36 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 334/2006, în campania electorală, candidaţii, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi cetăţenii cu drept de vot au dreptul să îşi exprime opiniile în mod liber şi fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, comunicare directă cu alegătorii, utilizare a televiziunii, a radioului, a presei scrise, a mijloacelor electronice şi a celorlalte mijloace de informare în masă. (2) În campania electorală pot fi utilizate numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:

 1. a) afişe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură; afişele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru afişaj;
 2. b) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală;
 3. c) publicitate în presa scrisă;
 4. d) materiale de propagandă electorală online;
 5. e) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite.

Art. 25 alin. (3) din Hotărârea nr. 4/2020 a Autorităţii Electorale Permanente prevede că prin materiale tipărite din aceeaşi categorie cu broşurile şi pliantele se înţelege materialele tipărite pe suport hârtie, precum calendare, fluturaşi, flyere etc.

Potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. (3)  – (3 ind. 3) din acelaşi act normativ, partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi care au comandat materialele de propagandă electorală prevăzute la alin. (2) lit. a), c) şi e) au obligaţia de a imprima pe acestea următoarele date:

 1. a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic, a alianţei electorale din care acesta face parte sau a alianţei politice, după caz;
 2. b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;
 3. c) codul unic de identificare prevăzut la art. 34 alin. (13);
 4. d) tirajul, pentru materialele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi e). (31) Înainte de difuzarea materialelor de propagandă electorală prevăzute la alin. (2) lit. b), mass-media audiovizuală are obligaţia să comunice datele prevăzute la alin. (3) lit. a), b) şi c). (32)În termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei electorale, competitorii electorali au obligaţia de a transmite la Autoritatea Electorală Permanentă o declaraţie cuprinzând informaţii privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, producţia, perioada şi spaţiul de difuzare a acestora.

Astfel, pentru ca materialul evocat să fie considerat „material de propagandă  electorală” în sensul legii, el trebuie să întrunească cumulativ o serie de condiţii, şi anume:

– să se refere la  un partid participant la alegeri, clar identificat  – cerinţa este întrunită, referirea la alianţei electorale PSD – Pro România, Sorin Valentin Cîrjan, participanţi la alegeri există;

– este utilizat pe perioada campaniei electorale – cerinţa este întrunită faţă de dispoziţiile art. 25 alin. (1) lit. b din Hotărârea nr. 4/2020 a Autorităţii Electorale Permanente;

– are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg  –  cerinţa este întrunită, materialele fiind adresate electoratului din Râmnicu Sărat;

– au imprimate denumirea alianţei electorale, denumirea operatorului economic care le-a realizat, CUI prevăzut la art. 34 alin. (13), tirajul – cerinţa este întrunită, pe materiale fiind imprimate următoarele: a) Comandat de PSD Buzău; Realizat de SC Bavost SRL; CUI atribuit de AEP: 21200019; Tiraj 5.000 buc.; b) Comandat de PSD Buzău; Realizat de Editgraph SRL; CUI atribuit de AEP: 21200019; Tiraj 8.000 buc.

In concluzie, materialele distribuite fac parte din cele enumerate la art. 36 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 36 alin. (3), (7) din Legea nr. 115/2015 şi art. 25 alin. (3) din Hotărârea nr. 4/2020 a Autorităţii Electorale Permanente.

Cu privire la încălcarea de către Alianţa electorală PSD – Pro România a dispoziţiilor art. 79 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 115/2015, se constată că în plângere nu se face o motivare în fapt şi cu privire la acest aspect şi în probaţiune nu este depus niciun înscris, mijloc material de probă care să probeze încălcarea dispoziţiilor anterior menţionate.

Potrivit dispoziţiilor art. 80 alin. (1) – (3) din Legea nr. 115/2015, birourile electorale de circumscripţie veghează la corecta desfăşurare a campaniei electorale în circumscripţia în care funcţionează, soluţionează plângerile ce le sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic, organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice, alianţe electorale ori a unui candidat independent de a-şi desfăşura campania electorală în condiţiile prevăzute de lege, precum şi plângerile privind încălcarea prevederilor art. 64, 65 şi 79; dacă biroul electoral de circumscripţie consideră, cu ocazia soluţionării plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancţiuni contravenţionale ori penale, sesizează autorităţile competente.

Plângerea a fost analizată în ședința Biroului Electoral de Circumscripție nr. 2 Râmnicu Sărat din data de 14.09.2020, ora 17,15.

Având în vedere că prin materialul probator anexat plângerii nu se face dovada celor susținute în plângere, se va constata cu majoritate  de voturi că plângerea formulată este neîntemeiată.

În ceea ce privește solicitarea de sesizare a autorităților competente cu majoritate  de voturi s-a hotărât față de cele invocate și probele prezentate că nu se impune sesizarea pentru cercetarea faptelor reclamate, atât timp cât nu a fost indicată o faptă de natură a atrage răspunderea contravențională.

S-a formulat opinie separată de către dl Torcărescu Ștefan – membru din partea PNL, în sensul că a solicitat admiterea plângerii și sesizarea autorităților competente.

Pentru considerentele de mai sus, în temeiul art. 80 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR. 2 RÂMNICU SĂRAT

                                           HOTĂRĂȘTE

Respinge plângerea formulată de Partidul Naținal Liberal (PNL) – filiala Râmnicu Sărat, cu sediul în Râmnicu Sărat, str. Victoriei, bl. 13, sc. A + B parter, prin președintele filialei Holban Viorel.

Respinge solicitarea de sesizare a autorităților competente în a se lua măsuri de ordin contravențional.

Împotriva prezentei hotărâri se poate formula și depune contestație la B.E.J Buzău, în termen de 24 ore de la afișare.

Afișarea unui exemplar din prezenta la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 2 – Râmnicu Sărat.

Publicarea în presa a unui exemplar din prezenta hotărâre.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: